Specjalista ds. certyfikacji

Centrum Techniki Okrętowej S.A.

Gdańsk - ul. Szczecińska 65

9 dni temu

Centrum Techniki Okrętowej S.A. to nieszablonowy ośrodek badawczo-projektowy z nowoczesnymi laboratoriami.Jesteśmyliderem usług badawczych dla różnych sektorów gospodarki (branży budowlanej, kolejowej, energetycznej, szeroko rozumianej gospodarki morskiej, a także sektora zbrojeniowego).

 

Poszukujemy osoby do Ośrodka Certyfikacji Wyrobów na stanowisko

Specjalista ds. certyfikacji
Miejsce pracy: Gdańsk - ul. Szczecińska 65

 

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów, to akredytowana i notyfikowana jednostka certyfikująca, która na zlecenie klientów przeprowadza proces oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych lub proces oceny zgodności wyposażenia morskiego - drogę, jaką musi przejść wyrób, zanim zostanie wprowadzony do obrotu.

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiadać będzie za:
 • przygotowywanie ofert i umów dla klientów na przeprowadzenie procesu certyfikacji wyrobów;
 • prowadzenie procesów certyfikacji i nadzoru;
 • prowadzenie inspekcji Zakładowej Kontroli Produkcji w zakładach produkcyjnych w kraju i za granicą.
Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego lub średniego technicznego;
 • znajomości norm z dziedziny systemów zarządzania oraz posiadania certyfikatu audytora systemu zarządzania;
 • umiejętności swobodnej komunikacji w języku angielskim, w tym mile widziana znajomość słownictwa technicznego;
 • doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku (mile widziane);
 • gotowości do podróży służbowych;
 • umiejętności pracy w zespole, sumienności, systematyczności;
 • umiejętności organizowania pracy własnej;
 • silnej motywacji do podnoszenia kwalifikacji;
 • nastawienia na realizację celów;
 • obiektywizmu, wnikliwości i umiejętność analitycznego myślenia.
Oferujemy:
 • stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • stabilną pracę w firmie z wieloletnim doświadczeniem;
 • samodzielną, odpowiedzialną pracę;
 • świadczenia socjalne, w tym możliwość skorzystania z dodatkowej opieki medycznej, dofinansowania wypoczynku;
 • możliwość szkolenia i dalszego rozwoju;
 • pracę w profesjonalnym zespole oraz atmosferę sprzyjającą działaniu w gronie zaangażowanych ludzi z pasją.

Informacje na temat zakresu działalności Ośrodka Certyfikacji Wyrobów na stronie:

 

certyfikacje.com.pl

 

 

Prosimy o zapoznanie się z umieszczoną poniżej klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy w Centrum Techniki Okrętowej S.A. oraz zamieszczeniem klauzuli zgody w dokumentach rekrutacyjnych.

 

Dokumenty rekrutacyjne wraz z klauzulą zgody dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy wysłać w terminie do dnia 31.01.2021 r. za pomocą przycisku:

 APLIKUJ TERAZ 

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Równocześnie informujemy, że dokumenty rekrutacyjne bez załączenia klauzuli zgody nie będą uwzględnione w procesie rekrutacji.

 

Klauzula zgody: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) udzielam zgody Administratorowi Danych - Centrum Techniki Okrętowej S.A. (ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk), na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia aktualnego procesu rekrutacji. Zgody udzielam dobrowolnie. Oświadczam, że jako uczestnik procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Techniki Okrętowej S.A. zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydata do pracy w Centrum Techniki Okrętowej S.A. dot.. przetwarzania danych osobowych, zrozumiałem/łam jej treść i przysługujące mi prawa.”

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KANDYDATÓW DO PRACY W CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez CTO S.A. do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk, Tel.: 58 307 46 97, adres e-mail: marketing@cto.gda.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 58 3074565 lub adresem e-mail: IODO@cto.gda.pl.
3. Centrum Techniki Okrętowej S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w wyłącznym celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
• w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 Kodeksu Pracy) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
• inne dane na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO
4. Administrator przetwarzał będzie Pani/Pana dane także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę (Art. 6 ust.1 lit. a. RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Zgoda ta winna być wyrażona w sposób jednoznaczny, niezależnie od zgody zawartej w klauzuli zgody dotyczącej danych o których mowa w pkt. 3 i załączona dodatkowo do Pani/Pana dokumentów rekrutacyjnych.
5. Jeżeli zawrze Pani/Pan z własnej inicjatywy w dokumentach dane wrażliwe, o których mowa w Art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (Art. 9 ust. 2 lit. a. RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Zgoda ta winna być wyrażona w sposób jednoznaczny, niezależnie od zgody zawartej w klauzuli zgody dotyczącej danych o których mowa w pkt. 3 i załączona dodatkowo do Pani/Pana dokumentów rekrutacyjnych.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe nie podlegają udostępnieniu innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji – maksymalnie do 1 miesiąca po jej zakończeniu. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres 9 miesięcy.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 22 1 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. W związku z celem przetwarzaniem przez Centrum Techniki Okrętowej S.A. Pani/Pana danych osobowych i w ww. okresie, przysługują Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
10. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Centrum Techniki Okrętowej S.A. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) udzielam zgody Administratorowi Danych – Centrum Techniki Okrętowej S.A. (ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk), na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji. Zgody udzielam dobrowolnie. Oświadczam, że jako uczestnik procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Techniki Okrętowej S.A. zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych, zrozumiałem/łam jej treść i przysługujące mi prawa.”
Dokumenty rekrutacyjne bez załączenia powyższej klauzuli zgody nie będą uwzględnione w procesie rekrutacji.

Poznaj

Centrum Techniki Okrętowej S.A.

Osoba pracująca w tym zawodzie kontroluje wszystkie lub wybrane fazy procesu produkcyjnego i zapobiega wytwarzaniu towarów złej jakości. W zależności od miejsca pracy zakres czynności kontrolera jakości jest zróżnicowany. Każdy specjalista pracujący w tym zawodzie musi na bieżąco gromadzić i uzupełniać wiedzę o obecnych potrzebach rynku w zakresie wymogów jakościowych stawianych towarom, zgłoszonych patentach i ...
Praca Specjalista ds. Kontroli Jakości