Specjalista ds. sprzedaży i marketingu

Centrum Techniki Okrętowej S.A.

Gdańsk - ul. Szczecińska 65

37 dni temu

Centrum Techniki Okrętowej S.A. to nieszablonowy ośrodek badawczo-projektowy z nowoczesnymi laboratoriami.Jesteśmy liderem usług badawczych dla różnych sektorów gospodarki (branży budowlanej, kolejowej, energetycznej, szeroko rozumianej gospodarki morskiej, a także sektora zbrojeniowego).

 

www.cto.gda.pl

 

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. sprzedaży i marketingu
Miejsce pracy: Gdańsk - ul. Szczecińska 65
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiadać będzie za:
 • inicjowanie i prowadzenie czynnej działalności akwizycyjnej w zakresie działalności Spółki,
 • stałą analizę rynku pod kątem nowych ofert oraz ogłoszeń o postępowaniach przetargowych, weryfikację ofert/ogłoszeń, ścisłą współpracę z kierownictwem Zakładu Badawczo – Rozwojowego i Zakładu Projektowo-Technologicznego w celu weryfikacji możliwości rozpoczęcia postępowań przetargowych oraz monitorowanie podjętych działań w tym zakresie;
 • stosowanie narzędzi umożliwiających nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z klientami;
 • analizę otoczenia rynkowego CTO S.A. w tym analiza działań konkurencji i tworzenie rekomendacji zmian;
 • kreowanie wizerunku firmy m.in. poprzez opracowanie skutecznych narzędzi, stałą współpracę z portalami branżowymi w zakresie promocji i rozwoju Spółki, prowadzenie firmowych profili społecznościowych oraz opiekę nad stroną domową;
 • koordynowanie prac dostawców zewnętrznych m.in. związanych z SEO, Adwords;
 • przygotowywanie oraz koordynowanie wykonania materiałów marketingowych (katalogi, ulotki, foldery) we współpracy z podwykonawcami;
 • kompleksową realizację wydarzeń firmowych, spotkań biznesowych, warsztatów, seminariów i targów.
Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego kierunkowego;
 • minimum 3-letniego doświadczenia nastanowiskach o podobnym profilu;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (warunek konieczny), zwłaszcza w aspekcie swobodnej prezentacji oferty usługowej i produktowej;
 • znajomości zasad marketingu (w tym zagadnień marketingu internetowego , SEO, Adwords) oraz metod i narzędzi reklamy;
 • umiejętności komunikatywnego przekazywania informacji, w tym informacji technicznych, swobodnej wypowiedzi oraz zainteresowania rozmówcy przekazywanymi treściami;
 • podstawowej wiedzy technicznej powiązanej przynajmniej z jednym z trzech obszarów działalności CTO S.A. (okrętowymi badaniami modelowymi, badaniami ogniowymi i wibroakustycznymi, projektowaniem oraz wytwarzaniem urządzeń badawczych i aparatury pomiarowej wykorzystywanych w badaniach eksperymentalnych w mechanice płynów) lub gotowości do nauki i poszerzania wiedzy w powyższym zakresie;
 • bardzo dobrej znajomości środowiska internetowego, MS Office oraz programów graficznych (mile widziana znajomość CorelDRAW Graphics Suite);
 • znajomości współczesnych form komunikacji internetowej, portali społecznościowych oraz form przedstawiania oferty w sieci www;
 • chęci do rozwoju, zaangażowania, ciągłego dążenia do szukania nowych rozwiązań z dziedziny sprzedaży i marketingu;
 • gotowości do realizacji ambitnych projektów;
 • mobilności.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • samodzielną, odpowiedzialną pracę;
 • świadczenia socjalne, w tym możliwość skorzystania z dodatkowej opieki medycznej, dofinansowania wypoczynku;
 • możliwość szkolenia i dalszego rozwoju;
 • atmosferę sprzyjającą działaniu w gronie zaangażowanych ludzi z pasją.
KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KANDYDATÓW DO PRACY W CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez CTO S.A. do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk, Tel.: 58 307 46 97, adres e-mail: marketing@cto.gda.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 58 3074565 lub adresem e-mail: IODO@cto.gda.pl.
3. Centrum Techniki Okrętowej S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w wyłącznym celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
• w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 Kodeksu Pracy) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
• inne dane na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO
4. Administrator przetwarzał będzie Pani/Pana dane także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę (Art. 6 ust.1 lit. a. RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Zgoda ta winna być wyrażona w sposób jednoznaczny, niezależnie od zgody zawartej w klauzuli zgody dotyczącej danych o których mowa w pkt. 3 i załączona dodatkowo do Pani/Pana dokumentów rekrutacyjnych.
5. Jeżeli zawrze Pani/Pan z własnej inicjatywy w dokumentach dane wrażliwe, o których mowa w Art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (Art. 9 ust. 2 lit. a. RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Zgoda ta winna być wyrażona w sposób jednoznaczny, niezależnie od zgody zawartej w klauzuli zgody dotyczącej danych o których mowa w pkt. 3 i załączona dodatkowo do Pani/Pana dokumentów rekrutacyjnych.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe nie podlegają udostępnieniu innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji – maksymalnie do 1 miesiąca po jej zakończeniu. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres 9 miesięcy.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 22 1 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. W związku z celem przetwarzaniem przez Centrum Techniki Okrętowej S.A. Pani/Pana danych osobowych i w ww. okresie, przysługują Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
10. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Centrum Techniki Okrętowej S.A. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) udzielam zgody Administratorowi Danych – Centrum Techniki Okrętowej S.A. (ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk), na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji. Zgody udzielam dobrowolnie. Oświadczam, że jako uczestnik procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Techniki Okrętowej S.A. zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych, zrozumiałem/łam jej treść i przysługujące mi prawa.”
Dokumenty rekrutacyjne bez załączenia powyższej klauzuli zgody nie będą uwzględnione w procesie rekrutacji.

Poznaj

Centrum Techniki Okrętowej S.A.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Sprzedaży 
Specjalista ds. Sprzedaży to osoba, która aktywnie wspiera sprzedaż produktów/usług znajdujących się w ofercie handlowej firmy - dla klientów indywidualnych oraz firm. Do obowiązków tego pracownika należy, m.in.: pozyskiwanie i obsługa klientów, prowadzenie negocjacji handlowych, przygotowywanie ofert handlowych w oparciu o standardy firmy oraz potrzeby klienta, utrzymywanie trwałych relacji handlowych ...
Praca Specjalista ds. Sprzedaży