Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Bydgoszcz

7 dni temu

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 27317

Warunki pracy

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Zakres zadań

  • naliczanie wynagrodzenie i innych świadczeń przysługujących pracownikom Urzędu ze stosunku pracy oraz sporządza listy płac w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa
  • naliczanie zasiłków opiekuńczych , macierzyńskich, chorobowych, rodzicielskich, świadczeń rehabilitacyjnych w celu wywiązania się z przepisów prawa obowiązującego w zakresie ubezpieczeń społecznych
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji DRA, raportów RCA, raportów RSA w celu terminowego przekazania ich drogą elektroniczną do ZUS
  • zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników oraz członków ich rodzin do odpowiednich ubezpieczeń w programie ZUS Płatnik
  • sporządzanie przelewów wynagrodzeń przelewów pracowników, przelewów należnych potrąceń z wynagrodzenia oraz przelewów ZUS i US
  • wprowadzanie danych ewidencyjnych do programu kadrowo-płacowego oraz prowadzenie kartotek wynagrodzeń i kartotek zasiłkowych pracowników Urzędu
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7 wraz z załącznikami oraz zaświadczeń dotyczących w wysokości wynagrodzeń pracowników za dany okres czasu
  • dokonywanie rocznych rozliczeń z tytułu podatku dochodowego pracowników Urzędu- PIT-4R, PIT-11

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi płacowej w tym naliczania wynagrodzeń
  • znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wraz z aktami wykonawczymi
  • znajomość przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z aktami wykonawczymi
  • znajomość przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • znajomość przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • znajomość przepisów ustawy Kodeksu Pracy
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
  • umiejętność obsługi programów komputerowych
  • efektywna komunikacja, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, myślenie analityczne, asertywność, odporność na stres
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
  • znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Termin i miejsce składania dokumentów

    Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-27 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
    Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
    Kancelaria ogólna, pokój 4
    ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
    z dopiskiem:
    „starszy inspektor w BFI”

    Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Kadrowych

    Specjalista ds. Kadrowych zajmuje się wdrażaniem i kontrolowaniem polityki personalnej w firmie. Rekrutuje nowych pracowników, przeprowadza szkolenia i jest odpowiedzialny za prawno – administracyjną obsługę zatrudnienia. Osoba na tym stanowisku powinna mieć wykształcenie psychologiczne. Ważne jest, aby pracownik odznaczał się: znajomością prawa praca, doświadczeniem w ...
    Specjalista ds. Kadrowych Praca Specjalista ds. Kadrowych

    Podobne oferty

    Szukaj pracy według:

    Dolnośląskie:
    Wrocław (678)
    Wałbrzych (42)
    Legnica (55)
    Kujawsko-pomorskie:
    Bydgoszcz (161)
    Toruń (99)
    Lubelskie:
    Lublin (102)
    Chełm (20)
    Lubuskie:
    Łódzkie:
    Małopolskie:
    Kraków (792)
    Tarnów (34)
    Nowy Sącz (34)
    Mazowieckie:
    Warszawa (1750)
    Radom (70)
    Płock (36)
    Opolskie:
    Opole (111)
    Nysa (18)
    Podkarpackie:
    Rzeszów (85)
    Przemyśl (15)
    Podlaskie:
    Białystok (96)
    Suwałki (29)
    Łomża (17)
    Pomorskie:
    Gdańsk (342)
    Gdynia (136)
    Słupsk (33)
    Śląskie:
    Świętokrzyskie:
    Warmińsko-mazurskie:
    Olsztyn (95)
    Elbląg (26)
    Ełk (9)
    Wielkopolskie:
    Poznań (539)
    Kalisz (45)
    Konin (32)
    Zachodniopomorskie:
    Szczecin (262)
    Koszalin (62)
    Kołobrzeg (25)
    Auchan (138)
    Tesco (392)
    UBS (0)
    OBI (0)
    PKP (18)
    STRABAG (13)
    ABB (53)
    Accenture (154)
    Luxoft (171)
    PKO BP (0)
    KPMG (32)
    Orange (13)
    IKEA (5)
    Budimex (34)

    Rekrutują z Praca.pl