Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy kontroler skarbowy
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dąbrowa Tarnowska
44 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Dąbrowa Tarnowska
Ogłoszenie o naborze Nr 77664

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,


- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,


- obsługa innych urządzeń biurowych,


-obsługa klienta zewnętrznego,


- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,


- narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka,


- w budynku znajduje się winda


- budynek nie jest przystosowany dla osob z niepełnosprawnością

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy w szczególności w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa
 • Prowadzi sprawy w zakresie odpowiedzialności osób trzecich za zaległosci podatkowe,
 • Inicjuje i bierze udział w postępowaniach: wieczystoksięgowym, w tym występowanie wpis hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich, upadłościowym, naprawczym, likwidacyjnym i restrukturyzacyjnym, w tym występowanie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem
 • Prowadzi sprawy w zakrersie przeniesienia własności rzeczy lub praw majatkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygasnięciem zobowiązan podatkowych
 • Prowadzi sprawy dotyczące zastawów skarbowych oraz rejestru zastawów skarbowych
 • Koordynuje ocenę i analizę ryzyka dotyczących braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia
 • Dokonuje rozliczenia z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków i ceł oraz wydawania postanowień w tym zakresie
 • Rozlicza i przekazuje wpływy uprawnionym podmiotom

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość zagadnień podatkowych w tym: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa z dnia 15.02. 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2141) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Umiejętność argumentowania, konieczna jest asertywność oraz umiejętność przekonywania.
 • Może być wymagana umiejętność konsultacji kwestii drażliwych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • umiejetność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • umiejętność redagowania pism