Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Strażnik działu ochrony

OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Warszawa, Grójec, Płock, Radom

6 dni temu

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W WARSZAWIE


zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r., poz. 848 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631)

 

zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

Strażnik działu ochrony

 

– w następujących jednostkach organizacyjnych:

 • Zakład Karny w Płocku, ul. Sienkiewicza 22, 09-402 Płock: - planowana liczba przyjęć maksymalnie 5 osób;
 • Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce, ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa: - planowana liczba przyjęć maksymalnie 20 osób;
 • Areszt Śledczy w Warszawie – Grochowie, ul. Chłopickiego 71 A, 04-275 Warszawa: - planowana liczba przyjęć maksymalnie 20 osób;
 • Areszt Śledczy w Warszawie – Służewcu, ul. Kłobucka 5, 02 -699 Warszawa: - planowana liczba przyjęć maksymalnie 20 osób;
 • Areszt Śledczy w Radomiu, ul. Wolanowska 120, 26-600 Radom (szpital i ambulatorium
  z izbą chorych): - planowana liczba przyjęć maksymalnie 5 osób;
 • Areszt Śledczy w Grójcu, ul. Armii Krajowej 21, 05-600 Grójec: - planowana liczba przyjęć maksymalnie 1 osoba

Praca w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

 

Planowany termin przyjęcia do służby:
 • 04, 11, 18, 25 stycznia 2021 r.
 • 01, 08, 15, 22 lutego 2021 r.
 • 01, 08, 15, 22, 29 marca 2021 r.
 • 06, 12, 19, 26 kwietnia 2021 r.
 • 04, 10, 17, 24 maja 2021 r.
 • 01, 07, 14, 21, 28 czerwca 2021 r.
 • 05, 12, 19, 26 lipca 2021 r.
 • 02, 09, 16, 23 sierpnia 2021 r.
 • 01, 06, 13, 20, 27 września 2021 r.
 • 04, 11, 18, 25 października 2021 r.
 • 02, 08, 15, 22 listopada 2021 r.
 • 01, 06, 13 grudnia 2021 r.
Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne prze­stępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
Dokumenty jakie należy przesłać w celu wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego:
 • podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega;
 • wypełnioną ankietę personalną ( będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia);
 • kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
 • kserokopia książeczki wojskowej (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
 • oświadczenie kandydata o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

UWAGA !!!

 

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM NA OBSZARZE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANU EPIDEMII ZASTOSOWANO CZASOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ KWALIFIKACYJNYCH DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ.

 

WPROWADZONE ROZWIĄZANIA MAJĄ CHARAKTER CZASOWY ORAZ PRZEJŚCIOWY

 

Miejsce i termin składania wyżej wymienionych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 13 listopada 2020 r. drogą elektroniczną (format pdf), a w przypadku braku takiej możliwości, za pomocą przesyłki pocztowej poleconej (liczy się data wpływu do jednostki) na poniższy adres:

 • rekrutacja_oiswwarszawa@sw.gov.pl
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
  Ul. Wiśniowa 50
  02 -520 Warszawa

z adnotacją „Nabór na stanowisko strażnika działu ochrony”.

 

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 13 listopada 2020 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:
 • etapu wstępnego obejmującego:
 • ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na dział służby i stanowisko służbowe;
 • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (możliwość uzyskania od 1 do 30 punktów); ROZMOWY KWALIFIKACYJNE W PRZYPADKU ZAISTNIAŁEJ KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ PRZEZ WIDEO POŁĄCZENIE;
 • przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (możliwość uzyskania od 1 do 30 punktów); TEST WIEDZY ZGODNIE Z § 8 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 1 SIERPNIA 2018 ROKU W SPRAWIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MOŻE ZOSTAĆ PRZEPROWADZONY Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO;
 • uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego;
 • przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata, w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018. Poz. 1573) (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów); INFORMACJA O ZASADACH PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZOSTANIE PRZEKAZANIA W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM;
 • sporządzenie arkusza oceny kandydata;
 • wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;
 • etapu sprawdzającego obejmującego:
 • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej, przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
 • etapu końcowego obejmującego utworzenie na podstawie uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego punktów rankingu kandydatów. Ranking kandydatów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie w sposób zapewniający anonimizację danych.

Kandydatom umieszczonym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat zgodny z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

Kandydaci w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu przedstawiającym ranking przesyłają do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oświadczenie w pisemnej formie informujące o dokonanym przez siebie wyborze jednostki organizacyjnej.

 

Jeżeli potrzeby służby i istniejące wakaty to uzasadniają, istnieje możliwość dokonania uzupełniającego wyboru, w ramach wskazanych wakatów w jednostkach organizacyjnych, przez kandydatów, którzy:
 • nie wyrazili zgody na wyznaczone w postępowaniu miejsce pełnienia służby;
 • nie uzyskali pozytywnego rozstrzygnięcia;
 • zostali umieszczeni na liście rezerwowej.

Termin uzupełniającego wyboru zostanie określony w ogłoszeniu przedstawiającym ranking kandydatów.

 

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:
 • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) - 30 punktów;
 • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;
 • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;
 • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) - 30 punktów;
 • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów;
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

 

Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:
 • stopień naukowy lub tytuł naukowy – 30 punktów;
 • aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska – 20 punktów;
 • posiadanie uprawnień budowlanych – 10 punktów;
 • posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego – 10 punktów;
 • posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego  – 8 punktów;
 • posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” – 10 punktów;
 • posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych – 1 punkt.
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 pod nw. numerami telefonu jednostek:
 • Zakład Karny w Płocku, ul. Sienkiewicza 22, Płock, nr tel. (24) 262-02-27,
 • Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce, ul. Ciupagi 1, Warszawa, nr tel.(22) 323-02-11, (22) 321-76-12;
 • Areszt Śledczy w Warszawie – Grochowie, ul. Chłopickiego 71, Warszawa, nr tel. (22) 512-65-04;
 • Areszt Śledczy w Warszawie – Służewcu, ul. Kłobucka, Warszawa, nr tel. (22) 354-51-04, (22) 354-52-05; (22) 354-51-14;
 • Areszt Śledczy w Radomiu, ul. Wolanowska 120, Radom, nr. tel. (48) 613-11-10;
 • Areszt Śledczy w Grójcu, ul. Armii Krajowej 21, Grójec, nr tel. (48) 664-20-52, (48) 664-27-25,
 • Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie ul. Wiśniowa 50, nr tel. (22) 640-82-63, (22) 640-82-60, (22) 640-82-59.
Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne:
 • art. 38 - 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1631).
Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 50 (tel. 22 640 82 51).
Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, e-mail: iod_warszawa@sw.gov.pl, tel. 22 640 82 51. Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.
Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.