Technolog

ROSOMAK Spółka Akcyjna

Siemianowice Śląskie

419 dni temu

ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przedsiębiorstwo  o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa specjalizujące się w produkcji, remoncie i modernizacji wyrobów specjalnych na potrzeby Sił Zbrojnych RP, m.in. Kołowych Transporterów Opancerzonych „ROSOMAK”,

 

oferuje w siedzibie spółki stanowisko pracy:

Technolog
Miejsce pracy: Siemianowice Śląskie

 

 
ZAKRES ZADAŃ
 • opracowywanie dokumentacji technologicznej i wprowadzanie danych technologicznych do systemu Planowania i Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa (ERP),
 • opracowywanie analiz technicznych możliwości wykonania części i detali oraz usług wynikających z zapytań ofertowych oraz na wyroby znajdujące się w programie produkcji Spółki,
 • bieżąca kontrola i nadzór technologiczny nad procesami produkcyjnymi z uwzględnieniem ich optymalizacji i usprawniania,
 • przygotowywanie programów cięcia na wycinarki; dobór narzędzi i mocowań do wykonania detali na maszynach konwencjonalnych oraz CNC,
 • projektowania przyrządów pomocniczych i sprawdzianów,
 • wdrażanie nowych technologii i uruchomień,
 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych porób technologicznych,
 • współpraca z innymi działami w celu rozwiązywania problemów produkcyjnych oraz jakościowych.

 

WYMAGANIA FORMALNE
 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: mechanika i budowa maszyn, inżynieria mechaniczna i materiałowa, inżynieria produkcji, automatyka i robotyka);
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • nie bycie skazanym prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

zasadnicze:

 • wiedza z zakresu materiałoznawstwa, technologii obróbki mechanicznej i ślusarskiej różnych materiałów (aluminium, żeliw, stali, stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych),
 • umiejętność doboru narzędzi skrawających, określania parametrów i strategii obróbki (procesu),
 • dobra znajomość budowy maszyn konwencjonalnych i CNC do obróbki mechanicznej oraz ślusarskiej,
 • bardzo dobra znajomość czytania rysunku technicznego oraz stosowania norm technicznych,
 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
 • dobra znajomość komputera i Pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

dodatkowe umiejętności:

 • umiejętność obsługi programu z rodziny CAD/CAM

cechy osobiste:

 • zdyscyplinowanie,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • ciekawość,
 • zaradność,
 • predyspozycje do prac innowatorskich.
Spółka zastrzega sobie prawo zaproszenia do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym tylko niektórych, wybranych przez siebie kandydatów oraz zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania najlepszego kandydata w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Pani/Pana dane osobowe podane do procesu rekrutacyjnego są przetwarzane na jego potrzeby zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. b i f (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie) RODO. Dane z procesów rekrutacyjnych przetwarzane będą do 3 miesięcy od zakończenia danego procesu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROSOMAK S.A.  (ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śląskie, tel. +48 32 228 57 51, email: rosomaksa@rosomaksa.pl). 
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Michał Geilke, e-mail: m.geilke@orleccy.pl,
GSM 783 384 378.

Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do uzyskania kopii danych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informujemy, że  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Działu właściwy ds. pracowniczych, ale również Zarząd Spółki czy ewentualny bezpośredni przełożony. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.
Poznaj stanowisko: Technolog 
Technolog jest specjalistą, posiadającym dość ogólny zakres obowiązków – najściślej rzecz biorąc technolog zajmuje się organizowaniem i koordynowaniem całokształtu procesów o podłożu technicznym. W praktyce specjalista technolog nadzoruje poprawne funkcjonowanie sprzętu komputerowego i specjalistycznego, znajdującego się na terenie przedsiębiorstwa, kontroluje jego stan techniczny i dopilnowuje terminowego ...
Praca Technolog