Oferty Tygodnia

Praca Częstochowa Najnowsze oferty pracy: 226

Praca w Częstochowie

Powiat częstochowski i Częstochowa: liczba mieszkańców, położenie

Liczba mieszkańców Częstochowy wynosi 222 292 osób (dane GUS na 2018 r., źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca, 2019, Urząd Statystyczny w Katowicach).   Częstochowa jest trzynastym pod względem zaludnienia miastem w Polsce, drugim w województwie śląskim (za Katowicami) i trzecim pod względem zajmowanej powierzchni (za Dąbrową Górniczą i Katowicami). Miasto cechuje ujemny przyrost naturalny, który z odpływem migracyjnym skutkuje stopniowym zmniejszaniem się ludności w mieście. Jak widać na poniższym wykresie, mieszkańców ubywa z roku na rok.

 

Liczba mieszkańców Częstochowy
Opracowanie własne, na podstawie danych GUS 

 

Częstochowa zajmuje 159,7 km². To miasto na prawach powiatu, ale też siedziba władz powiatu częstochowskiego. W powiecie mieszka 134,5 tys. osób. Teren powiatu zajmuje 1519,49 km². Administracyjnie składa się z 2 gmin miejsko-wiejskich (miasta Blachownia i Koniecpol) oraz 16 gmin wiejskich.

Częstochowscy pracodawcy – branże

Częstochowa to przede wszystkim ośrodek przemysłowy, stojący na czele Częstochowskiego Okręgu Przemysłowego. Na terenie województwa śląskiego jest to jeden z trzech największych ośrodków przemysłowych. Stanowi swoistą kontynuację Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Zaopatruje miasto i okolice w energię, surowce oraz paliwa. Część z tych dóbr trafia również na rynki zbytu. Na terenie Częstochowy występują rudy żelaza, które są podwaliną rozwoju nowoczesnego przemysłu w mieście. Nic zatem dziwnego, że wiele ofert pracy od tutejszych firm dotyczy zawodów związanych z produkcją przemysłową, elektromechaniką, budownictwem czy hutnictwem.

Położenie miasta oraz łatwa i szybka komunikacja przyciągają inwestorów liczących na rozległe rynki zbytu dla swoich produktów i usług. To jednak niejedyne atuty gospodarcze Śląska. Tereny inwestycyjne w mieście należą do Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Katowicka SSE obejmuje całe województwo śląskie i część opolskiego. Na jej terenie rozwijają się m.in. branża motoryzacyjna (działają tu np. Opel Manufacturing Poland, FCA Poland, Isuzu Motors Polska) oraz produkcja wyrobów ze szkła – w tej dziedzinie przoduje zlokalizowana w Częstochowie Huta Szkła Guardian Częstochowa Polska. W Częstochowie zakłady produkcyjne mają też np. Brembo Sp. z o.o. – producent systemów hamulcowych, Stoelzle Glass Group – producent szkła. 

Korzystne otoczenie dla biznesu zapewniają też Częstochowski Park Przemysłowy, Agencja Rozwoju Regionalnego i inne instytucje oraz organizacje. W efekcie, z powodzeniem rozwijane są tu firmy związane z przemysłem metalurgicznym, metalowym, energetycznym, a także motoryzacyjnym, budowlanym czy papierniczo-celulozowym. Inne ważne gałęzie gospodarcze w mieście to przemysł włókienniczy, handel, usługi oraz turystyka, nastawiona przede wszystkim na obsługę pielgrzymów. To właśnie ten ostatni sektor najczęściej zapewnia w Częstochowie pracę dla studenta – młodzi ludzie chętnie zatrudniają się w hotelach, hostelach, punktach informacji turystycznej, a także w gastronomii, jako kelnerzy, barmani, pomocnicy kuchenni itp.

REGON

W Częstochowie działa 26 866 podmiotów gospodarki narodowej (źródło: dane GUS, stan REGON na 31.07.2020 r.).

PODMIOTY GOSPODARCZE W CZĘSTOCHOWIE WG PRZEWIDYWANEJ LICZBY PRACUJĄCYCH

(stan na 31.07.2020 r.)

LICZBA PRACOWNIKÓW LICZBA PODMIOTÓW
0-9 25 635
10-49 997
50-249 200
250-999 29
1000 i więcej 5
ogółem 26 866


Na sektor publiczny w Częstochowie składa się 569 podmiotów:
    • 2 zatrudniające 1000 lub więcej osób,
    • 6 z kadrą rzędu 250-999 pracowników,
    • 68 utrzymujących między 50 a 249 miejsc pracy,
    • 122, które zadeklarowały stan zatrudnienia w przedziale 10-50 osób,
    • 371 najmniejszych, liczących do 9 pracowników.

Sektor prywatny to ogółem 25 948 podmiotów, z czego 72,4% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Najwięcej jest mikroprzedsiębiorstw – w grupie samozatrudnionych i podmiotów zatrudniających maksymalnie 9 osób znalazły się 24 833 firmy.

Rynek pracy w województwie śląskim – zarobki

Jak możemy przeczytać w opublikowanym przez GUS „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w lipcu 2020 r.”: „Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu br. wyniosło 5356,97 zł i było niższe niż przed rokiem o 1,0%. Największy spadek przeciętnego wynagrodzenia odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 18,9%)”. Dla porównania, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wynosiło w lipcu 5381,65 zł, a więc różnica jest bardzo nieznaczna.

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w mieście utrzymuje się na poziomie niższym niż średnia krajowa. Porównując ten wskaźnik dla Częstochowy, województwa śląskiego i Polski, dostrzec można ogólne trendy na rynku pracy.

 

Stopa bezrobocia na przestrzeni lat
Oprac. własne na podstawie danych GUS

 

Jak widać, zarówno w woj. śląskim, jak i samej Częstochowie od lat stopa bezrobocia utrzymuje się poniżej średniej krajowej. Sytuacja ta nie zmieniła się także w 2020 r., mimo iż obserwujemy wzrost wskaźnika. Co więcej, Częstochowa w 2016 r. miała stopę bezrobocia na poziomie 6,9%, tak samo, jak województwo, a w kolejnych latach niższą niż Śląsk.

 

Liczba bezrobotnych w PUP Częstochowa
Oprac. własne na podstawie danych PUP Częstochowa

 

Tak w Częstochowie, jak i w powiecie częstochowskim liczba bezrobotnych stopniowo spadała do 2019 r. W 2020 r. zauważalny jest jej spory wzrost. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w częstochowskim PUP w sierpniu 2020 r. o 773 osoby przewyższa liczbę osób w rejestrze w sierpniu 2018 r.

Zapotrzebowanie częstochowskich pracodawców

Trendy panujące na rynku pracy w zakresie podaży pracy i popytu na pracowników prezentuje coroczna prognoza Barometr zawodów. Zgodnie z nią w 2020 r. w Częstochowie można wskazać trzy grupy zawodów cechujące się znacznym deficytem i ponad 60 grup deficytowych. Z drugiej strony wskazano też 8 grup zawodów nadwyżkowych. Ich przedstawiciele mogą mieć problemy ze znalezieniem w  Częstochowie pracy.

 

Źródło: Barometr zawodów 2020
Duży deficyt Nadwyżka
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
operatorzy obrabiarek skrawających,
robotnicy budowlani
dziennikarze i redaktorzy,
ekonomiści, 
filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy,
floryści,
pracownicy administracyjni i biurowi,
specjaliści administracji publicznej,
technicy budownictwa,
technicy informatycy

Spore deficyty pracowników odnotowuje się w Częstochowie w branży budowlanej, handlu, transporcie i spedycji, produkcji oraz innych obszarach lokalnej gospodarki.

Częstochowa jako ośrodek akademicki

Studentów w mieście jest dużo. Częstochowa stanowi bowiem ważny ośrodek akademicki w tej części kraju. Dzięki dobrej ofercie kształcenia wyższego i obecności uczelni miasto zyskuje dobrze wykwalifikowanych absolwentów gotowych do podjęcia zatrudnienia w Częstochowie.

Do najważniejszych placówek oświatowych należą:
    • Politechnika Częstochowska,
    • Uniwersytet w Częstochowie (a dokładniej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza).
Funkcjonują tu również uczelnie niepubliczne.

Życie w mieście

Miasto jest nowoczesne, przyjazne, stale się rozwija i oferuje coraz lepsze warunki życia. Mieszkańcy mają oni do dyspozycji ciekawą ofertę kulturalną, liczne miejsca przeznaczone do sportu i rekreacji. Do najważniejszych instytucji kultury należą muzeum w Częstochowie, Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater, Rezerwat archeologiczny kultury łużyckiej, Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Muzeum Zdzisława Beksińskiego, Muzeum Produkcji Zapałek, Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana i wiele innych. W mieście odbywają się festiwale, np. muzyki sakralnej, jazzowej, wystawy, koncerty i liczne imprezy sportowe. Życie toczy się dynamicznie, a każdy mieszkaniec tego wyjątkowego miasta znajdzie coś dla siebie na kulturalnej i rozrywkowej mapie Częstochowy.

Pomoc w znalezieniu pracy w Częstochowie

Osoby poszukujące pracy, bezrobotne, chcące otworzyć swoją pierwszą działalność gospodarczą czy zdobyć nowe kwalifikacje mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy doradców zawodowych w Urzędzie Pracy. Mieszkańców Częstochowy i powiatu częstochowskiego obsługują:

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
ul. Szymanowskiego 15
42-217 Częstochowa
Telefon: 34 370-61-00
e-mail: kacz@praca.gov.pl

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu
42-230 Koniecpol, ul. Rzeczna 29
Telefon: 34 355-14-12
E-mail: kaczko@praca.gov.pl