Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Farmaceutycznej

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

6 dni temu

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Farmaceutycznej
Miejsce pracy: Gdańsk

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych

pełen etat

zatrudnienie na czas określony 1 rok (z możliwością przedłużenia umowy)

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianie rezultatów działalności badawczej,
 • podejmowanie działań mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego na działalność badawczą,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze seminaryjnym lub praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w opiece nad dyplomantami i doktorantami,
 • znaczący udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych (w tym m.in. podnoszenie umiejętności posługiwania się jęz. angielskim, udział w szkoleniach i konferencjach oraz kursach lub stażach zagranicznych trwających łącznie min. 2 tygodnie),
 • znacząca aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym, dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • ukończonych studiów wyższych na kierunku chemia, biotechnologia, farmacja, biologia lub nauki pokrewne,
 • posiadania stopnia naukowego doktora nauk medycznych, farmaceutycznych, biologicznych,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. C1,
 • znajomości hodowli komórkowych, technik biologii molekularnej oraz cytologicznych takich jak western blot, izolacja DNA i RNA, cytometria przyepływowa, obrazowanie komórek z wykorzystaniem mikroskopii, izolacja i agregacja płytek krwi,
 • doświadczenia w pracy z nanostrukturami,
 • ukończonego szkolenia umożliwiającego pracę ze zwierzętami,
 • doświadczenia w pozyskiwaniu grantów,
 • opublikowanych wyników rozprawy doktorskiej,
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej dwóch publikacji pełnotekstowych (w tym co najmniej jednej jako pierwszy autor) w recenzowanych czasopismach naukowym z co najmniej Q2; dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 6,0 pkt. IF,
 • udziału w przynajmniej jednym projekcie badawczym lub edukacyjnym finansowanym ze źródeł zewnętrznych,
 • mile widziane posiadanie właściwej specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie nauk medycznych lub w trakcie zdobywania specjalizacji.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj.
  • posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie (zawarte w niniejszym ogłoszeniu),
  • nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 wyżej wymienionej ustawy (tj. nie zostały wydalone z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat; nie zostały pozbawione prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat),
  • spełniają wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy (mają pełną zdolność do czynności prawnych; korzystają z pełni praw publicznych; nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe),
  • oświadczą, że w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.
 • Kandydaci zgłaszający swój udział w konkursie proszeni są o przesyłanie aplikacji (wszystkie wymagane dokumenty) za pomocą przycisku APLIKUJ.
 • Termin nadsyłania aplikacji to 3.12.2020 r. - decyduje data wpływu dokumentów odnotowana przez system rekrutacyjny.
 • Rozstrzygnięcie konkursu dokonywane jest w oparciu o analizę dokumentacji dostarczonej przez kandydatów.
 • Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej GUMed www.praca.gumed.edu.pl.
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.
 • Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego kandydata przez Komisję Konkursową podejmuje Rektor.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
 • wykaz publikacji wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factory i MNiSW, liczba cytowań) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
 • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem,
 • zaświadczenie poświadczające posiadanie wymaganej specjalizacji,
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 • inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i kompetencje do prawidłowej realizacji zajęć ze studentami,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o gotowości wyboru Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jako podstawowego miejsca pracy w rozumieniu ustawy, w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w wyniku rozstrzygnięcia tego postępowania konkursowego.

Wzory podstawowych formularzy, które należy wypełnić, zeskanować i załączyć znajdują się TUTAJ:
https://praca.gumed.edu.pl/21876.html

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Poznaj stanowisko: Chemik 
Chemik jest osobą badającą i analizującą skład chemiczny substancji organicznych i nieorganicznych, przeprowadzającą badania laboratoryjne i konstruującą teorie, jednocześnie weryfikując wiedzę dotychczas znaną. Osoby wykształcone w tym kierunku mogą pracować naukowo, lub w charakterze specjalisty w różnorodnych firmach i przedsiębiorstwach, prowadzących działalność związaną z chemią, przeważnie przedsiębiorstwach produkcyjnych, ...
Praca Chemik