Asystent w Katedrze i Zakładzie Bromatologii

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

3 dni temu

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Asystent w Katedrze i Zakładzie Bromatologii
Miejsce pracy: Gdańsk

grupa pracowników badawczo – dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie: umowa na czas określony (12 miesięcy)

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • ukończonych studiów wyższych w obszarze: farmacji, analityki medycznej, biotechnologii, chemii, dietetyki, technologii żywności lub pokrewne,
 • tytułu magistra lub równoważnego,
 • dobrej znajomości języka angielskiego, na poziomie min. B2,
 • gotowości do realizacji i ewentualnego doświadczenia w realizacji zajęć dydaktycznych w obszarze bromatologii, żywności, analityki żywności, dietetyki,
 • gotowości do prowadzenia badań naukowych,
 • znajomości i ewentualnego doświadczenia w badaniach jakościowych lub ilościowych (w szczególności w analizie żywności),
 • znajomości technik analitycznych (w szczególności HPLC lub GC),
 • skrupulatności, wnikliwości, analitycznego myślenia, umiejętności pracy w zespole,
 • odpowiedzialności i dokładności przy realizacji powierzonych zadań,
 • gotowości do rozwoju i poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w ramach pracy doktorskiej na Wydziale Farmaceutycznym w Katedrze i Zakładzie Bromatologii,
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2 (Publikacja naukowa zamieszczona w czasopiśmie znajdującym się – na dzień składania wniosku – w pierwszym/drugim kwartylu (Q1/Q2) wskaźnika oddziaływania (Impact Factor) wyliczanego na podstawie bazy Web of Science Core Collection. W sytuacji, kiedy w bazie Journal Citations Report, w której podawany jest ww. wskaźnik Impact Factor, czasopismo jest przypisane do więcej niż jednej kategorii i znajduje się w różnych kwartylach uwzględniany jest wyższy kwartyl) LUB dorobku naukowego, który powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF LUB co najmniej jednego zarejestrowanego zgłoszenia patentowego,
 • posiadania predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy) w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:
 • do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 113 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym i nauce tj.:
 • posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,
 • nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 wyżej wymienionej ustawy,
 • spełniają wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,
 • oświadczą, że w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.
 • kandydaci zgłaszający swój udział w konkursie proszeni są o przesyłanie aplikacji (wszystkie wymagane dokumenty) za pomocą przycisku APLIKUJ.
 • wszystkie dokumenty należy dostarczyć w polskiej wersji językowej.
 • termin nadsyłania aplikacji to 17.04.2021 r. godz. 23.59 - decyduje data wpływu dokumentów odnotowana przez system rekrutacyjny.
 • rozstrzygnięcie konkursu dokonywane jest w oparciu o analizę dokumentacji dostarczonej przez kandydatów.
 • wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej GUMed www.praca.gumed.edu.pl.
 • uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.
 • ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego kandydata przez Komisję Konkursową podejmuje Rektor.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami:
  - oświadczenie, o spełnieniu warunków zawartych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  - oświadczenie, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
  - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego,
 • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem,
 • potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 • inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego (opcjonalnie).

Wzory podstawowych formularzy, które należy wypełnić, zeskanować i załączyć znajdują się TUTAJ:

https://praca.gumed.edu.pl/21876.html

 

Obowiązek informacyjny wobec osób ubiegających się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w 80-210 Gdańsk ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a,
2) Inspektorem Ochrony Danych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jest mgr Piotr Małecki, nr tel. 58-349-10-27, adres email iod@gumed.edu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji,
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 22 1 §1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Dlaczego warto?

Gdański Uniwersytet Medyczny to nie tylko najlepsza uczelnia medyczna w Polsce, która plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich uczelni państwowych (6 miejsce).

Gdański Uniwersytet Medyczny to złożona organizacja, o długiej tradycji, wielu osiągnięciach i ogromnych możliwościach.

Obok wypełniania zadań dydaktycznych i badawczych, pełni również rolę organu założycielskiego dla czterech podmiotów leczniczych. Publikacje naukowców GUMed są jednymi z najczęściej cytowanych w prestiżowych czasopismach (wysoki Impact Factor).

Gdański Uniwersytet Medyczny to ośrodek akademicki, który stawia na praktyczne nauczanie zawodu w oparciu o nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną – posiadamy m.in. nowoczesne pracownie multimedialne wykorzystujące druk 3D i zakłady symulacji.

Poznaj stanowisko: Farmaceuta 
Farmaceuta jest to osoba, która wydaje leki za odpowiednią opłatą oraz sporządza leki recepturowe. Do zadań tego pracownika należy zarówno udział w wytwarzaniu leków na skalę przemysłową, jak i wykonywanie w aptece specyfików zgodnie z zaleceniami lekarza. A także musi wydawać leki za opłatą, udzielać porad dotyczących działania i stosowania leków, prowadzić dokumentację oraz monitorować działania ...
Praca Farmaceuta