Doktorant (Stypendysta)

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

21 godz. temu

Tytuł projektu: Intensywny chów drobiu – identyfikacja zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym i ich wpływ na zdrowie człowieka

 

Kierownik Projekt: prof. dr hab. Lidia Wolska

 

Typ konkursu NCN: OPUS

 

Grupa nauk: NZ

Doktorant (Stypendysta)
Miejsce pracy: Gdańsk
P/38R21/DEG
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO
STYPENDYSTA-DOKTORANT II:
 • udział w kampanii pobierania i przygotowania próbek środowiskowych do analizy pestycydów (LLE, SLE, SPE, QuEChERS),
 • udział w opracowaniu metody oznaczania pestycydów przy użyciu GC-MS/MS oraz walidacji metody,
 • współpraca w zakresie analizy chromatograficznej próbek rzeczywistych,
 • przygotowanie publikacji i wystąpień konferencyjnych.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • tytułu zawodowego magistra chemii/ ochrony środowiska/ pokrewnych,
 • statusu doktoranta - uczestnik studiów doktoranckich/ szkoły doktorskiej,
 • umiejętności laboratoryjnych w zakresie przygotowywania próbek środowiskowych,
 • gotowości do aktywnego uczestnictwa w konferencjach,
 • entuzjazmu i motywacji do pracy naukowej,
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • osiągnięć naukowych – min. 2 publikacje w czasopiśmie z listy ministerialnej.
 • Mile widziane:
  • doświadczenie zdobyte poza macierzystą jednostką naukową - w kraju lub za granicą,
  • udział w projektach badawczych - krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych.
 • Ponadto:
  • dobrej znajomości instrumentalnych metod chemii analitycznej.
  • wiedzy i umiejętności w zakresie analizy pestycydów w próbkach środowiskowych.
  • doświadczenia w technikach analitycznych, takich jak chromatografia gazowa i tandemowa spektrometria mas.
FORMALNE KRYTERIA APLIKOWANIA:


Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia przez nią realizacji zadań w projekcie badawczym spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

 • jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski,
 • jest uczestnikiem studiów doktoranckich,
 • jest doktorantem w szkole doktorskiej.

Stypendium naukowe NCN można pobierać, jeżeli przez cały okres realizacji zadań w projekcie badawczym stypendysta spełnia którekolwiek z powyższych kryteriów.
Stypendysta, który przestaje spełniać kryterium, na podstawie którego przyznano mu stypendium naukowe NCN, i który nie spełnia żadnego z pozostałych kryteriów, może pobierać stypendium naukowe NCN przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

W okresie pobierania stypendium naukowego NCN stypendysta nie może pobierać wynagrodzenia ze środków NCN z tytułu umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych (wynagrodzenie etatowe, wynagrodzenie dodatkowe).

Stypendium naukowe NCN można łączyć z innymi stypendiami oraz wynagrodzeniami finansowanymi ze środków NCN przyznanymi w ramach więcej niż jednego projektu badawczego z tym, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń nie może przekroczyć 5000 zł miesięcznie.

Szczegółowe warunki zatrudnienia określa  Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki LINK

 

OFERUJEMY:
 • umowę stypendium na okres 07.2021 - 09.2022,
 • planowane wynagrodzenie: 1000 zł co ms-c.,
 • pracę w młodym dynamicznym zespole,
 • możliwość poszerzenia wiedzy oraz umiejętności analitycznych.
ZASADY APLIKOWANIA:
 • osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) za pomocą przycisku

   APLIKUJ TERAZ  • termin nadsyłania aplikacji: do 15.06.2021 r. włącznie,
 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
 • UWAGA: W liście motywacyjnym należy wskazać nr stanowiska tj. Doktorant II
Dodatkowe informacje:
 • zatrudniony zostanie kandydat, który otrzyma najwyższą liczbę punktów na liście rankingowej; zatrudnienie może zostać przyznane kolejnej osobie na liście rankingowej, w sytuacji gdy laureat konkursu zrezygnuje z podpisania umowy stypendium,
 • w razie pytań zapraszamy do kontaktu: 58 349 19 39; e-mail: lidia.wolska@gumed.edu.pl.

Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.


Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w (80-210) Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 349 10 27 lub adresem e-mail: iod@gumed.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks Pracy, art. 221 § 1.
5. Podanie przez Panią/ Pana ww. danych osobowych jest konieczne i jest wymogiem ustawowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Poznaj stanowisko: Chemik 
Chemik jest osobą badającą i analizującą skład chemiczny substancji organicznych i nieorganicznych, przeprowadzającą badania laboratoryjne i konstruującą teorie, jednocześnie weryfikując wiedzę dotychczas znaną. Osoby wykształcone w tym kierunku mogą pracować naukowo, lub w charakterze specjalisty w różnorodnych firmach i przedsiębiorstwach, prowadzących działalność związaną z chemią, przeważnie przedsiębiorstwach produkcyjnych, ...
Praca Chemik