Dyspozytor Regionalnej Dyspozycji Mocy

ENERGA-Operator SA

Gdańsk

1 dzień temu

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej  i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Dyspozytor Regionalnej Dyspozycji Mocy

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku


Miejsce pracy: Gdańsk     Nr ref.: 12/ENGD/2020    Oferta ważna do: 30.08.2020

Jeśli posiadasz:
 • Wykształcenie minimum średnie techniczne o profilu elektrycznym/elektroenergetycznym lub pokrewne
 • Znajomość układów sieci, stacji elektroenergetycznych oraz EAZ
 • Znajomość regulacji prawnych oraz przepisów BHP w zakresie prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci elektroenergetycznej
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz zdolność szybkiego uczenia się nowych aplikacji
Dodatkowe atuty: 
 • Posiadanie świadectw kwalifikacyjnych „D” i „E” dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
Ta propozycja jest dla Ciebie!

 

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
 • Prowadzenie ruchu urządzeń i sieci e/e koordynowanej we współpracy ze służbami dyspozytorskimi wytwórców i odbiorców w sposób zapewniający utrzymanie odpowiednich parametrów jakościowych energii elektrycznej i optymalnych warunków jej przesyłu
 • Wydawanie poleceń dyspozytorskich na przeprowadzanie czynności łączeniowych w sieci e/e
 • Wykonywanie czynności łączeniowych w sieci SN oraz na wybranych elementach sieci WN na wyraźne polecenie dyspozytora wyższego rzędu (CDM)
 • Kierowanie, za pośrednictwem systemów sterowania i podległego operatywnie personelu ruchowego, likwidacją awarii oraz zakłóceń na urządzeniach będących w operatywnym kierownictwie RDM (wydawanie poleceń dyspozytorskich na wykonywanie operacji ruchowych) oraz ewidencjonowanie ich w obsługiwanych systemach komputerowych
 • Likwidowanie, we współpracy ze służbami dyspozytorskimi innych szczebli i służbami ruchowymi wytwórców i odbiorców, awarii w systemie i odbudowa KSE na podstawie obszarowego planu obrony i odbudowy
 • Pełnienie funkcji koordynującego w myśl obowiązującej Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych
 • Monitorowanie pracy zabezpieczeń, automatyki i łączności oraz niezwłoczne powiadamianie służb specjalistycznych o zauważonych nieprawidłowościach w pracy tych urządzeń
 • Współpraca ze służbami ratownictwa przy likwidacji zagrożeń utraty zdrowia lub życia oraz zagrożeń dla środowiska występujących ze strony urządzeń elektroenergetycznych
 • Analiza zakłóceń ruchowych w zakresie podejmowania decyzji o sposobie ich lokalizacji i likwidacji
 • Rzetelne i prawidłowe wprowadzanie danych związanych z pracami planowymi oraz awaryjnością sieci e/e
 • Bieżąca kontrola jakości wprowadzanych danych w zakresie awaryjności i planowaniu prac oraz ich bieżąca analiza
Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, danych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 12/ENGD/2020”.

Co dajemy w zamian:
 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.
Jesteś zainteresowany?

 APLIKUJ TERAZ 

 

Pamiętamy o formalnościach RODO


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455., NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.
 • Nasze dane kontaktowe to: ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku  z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130.
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami. Po wyłonieniu kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę, jego dane przetwarzane będą w związku z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • Uprawnione organy publiczne,
  • Podmioty dostarczające korespondencję,
  • Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
  • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  • Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
 • Dane zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia danych,
  • wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
  • w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

Poznaj

ENERGA-Operator SA

ENERGA-OPERATOR SA – będąca jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej, działająca w strukturach rozproszonych terytorialnie w północnej i środkowej części kraju, zajmująca się rozwojem i eksploatacją majątku sieciowego oraz zarządzaniem ruchem Sieci Elektroenergetycznej.

Poznaj stanowisko: Specjalista Dyspozytor 
Specjalista Dyspozytor to osoba, która odpowiada za koordynowanie i planowanie optymalnego wykorzystania pojazdów, aby zapewnić ciągłość wykonywanych zadań przewozowych. Do głównych obowiązków osoby na tym stanowisku należy, m.in.: optymalne planowanie transportu, nadzór na kierowcami, organizacja pracy floty własnych pojazdów, organizacja napraw i przeglądów podległego taboru, ...
Praca Specjalista Dyspozytor