Asystent w Zakładzie Badań nad Jakością Życia

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

11 dni temu

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Asystent w Zakładzie Badań nad Jakością Życia
Miejsce pracy: Gdańsk

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony (24 miesiące)

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie i analiza badań naukowych,
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe,
 • publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach,
 • doskonalenie warsztatu badawczego i dydaktycznego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • opracowywanie programów zajęć,
 • organizacja procesu dydaktycznego,
 • organizacja konferencji i seminariów naukowych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • posiadania tytułu zawodowego magistra psychologii,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. C1,
 • doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim w uczelni wyższej,
 • znajomości pakietów statystycznych, w tym zasad programowania,
 • doświadczenia w zakresie prowadzenia i analizy badań naukowych,
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2 lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe LUB co najmniej 1-rocznego stażu pracy na uczelni wyższej z perspektywą uzyskania stopnia doktora w kolejnych 4 latach LUB zaangażowania w pracę kół naukowych w czasie studiów LUB posiadania predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej popartego pozytywną opinią kierownika.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na okres 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:
 • do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj.
 • posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,
 • nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 wyżej wymienionej ustawy,
 • spełniają wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,
 • oświadczą, że w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.
 • Kandydaci zgłaszający swój udział w konkursie proszeni są o przesyłanie aplikacji (wszystkie wymagane dokumenty) za pomocą przycisku APLIKUJ.
 • termin nadsyłania aplikacji to 05.07.2020 r. godz.23.59 - decyduje data wpływu dokumentów odnotowana przez system rekrutacyjny.
 • wyłoniony kandydat rozpocznie pracę od dnia 01.10.2020 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu dokonywane jest w oparciu o analizę dokumentacji dostarczonej przez kandydatów.
 • wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej GUMed www.praca.gumed.edu.pl.
 • uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.
 • ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego kandydata przez Komisję Konkursową podejmuje Rektor.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
 • wykaz publikacji wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factory i MNiSW, liczba cytowań) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
 • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem,
 • zaświadczenie poświadczające posiadanie wymaganej specjalizacji,
 • potwierdzenie prawa stałego wykonywania zawodu,
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 • inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i kompetencje do prawidłowej realizacji zajęć ze studentami,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez GUMed oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o gotowości wyboru Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jako podstawowego miejsca pracy w rozumieniu ustawy, w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w wyniku rozstrzygnięcia tego postępowania konkursowego.

Wzory podstawowych formularzy, które należy wypełnić, zeskanować i załączyć znajdują się TUTAJ:

https://praca.gumed.edu.pl/21876.html

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Poznaj stanowisko: Lekarz Psychiatra 
Psychiatria, jako dziedzina medycyny, obejmuje obszarem swych zainteresowań całokształt zaburzeń w funkcjonowaniu psychiki człowieka, a więc najbardziej niematerialnej strony organizmu. Lekarzem, bez względu na posiadaną przez niego specjalizację określa się osobę posiadającą niezbędną wiedzę i kwalifikacje zawodowe, zajmującą się badaniem stanu zdrowia pacjentów, rozpoznawaniem jednostek chorobowych i leczeniem ich lub ...
Praca Lekarz Psychiatra