Informatyk
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Lublin
3 dni temu
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Lubelski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 85879

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, - zadania wykonywane w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy monitorze ekranowym, - stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych, - stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego, budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, - urząd tylko częściowo przystosowany jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Kuratorium Oświaty, w tym: sieci informatycznej LAN i WAN, sprawuje nadzór nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urzadzeń infrastruktury teleinformatycznej,
 • zapewnia bezpieczeństwo systemów informatycznych oraz danych gromadzonych w Urzędzie,
 • nadzoruje i uczestniczy w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu, w tym: w rozwoju systemu informatycznego, w monitorowaniu rynku IT pod kątem możliwości zastosowania nowych rozwiązań z tej dziedziny w Kuratorium, uczestniczy w planowaniu i opracowywaniu kierunku rozwoju systemu informatycznego,
 • nadzoruje i uczestniczy w pracach związanych z wprowadzaniem nowych technologii związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej oraz pomaga w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestniczy w postępowaniach przetargowych związanych z zagadnieniami informatycznymi,
 • nadzoruje funkcjonowanie elektronicznego obiegu dokumentów,
 • dokonuje napraw bieżących oraz usuwa usterki sprzętu komputerowego,
 • sprawuje nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwym zabezpieczeniem danych gromadzonych w Urzędzie przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa, itp.).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu informatycznym lub pokrewnym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wiedza z dziedziny informatyki, telekomunikacji, bezpieczeństwa informacji
 • znajomość budowy sprzętu informatycznego oraz protokołów sieciowych
 • umiejętność konfigurowania urządzeń sieciowych (switch, router, UTM)
 • bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych (rodzina systemów Windows oraz Windows Server)
 • dobra znajomość programów biurowych (Microsoft Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • znajomość procedur postępowania administracyjnego w informatyce
 • odpowiedzialność i rzetelność
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-26 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty
  ul. 3 Maja 6
  20-950 Lublin

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane