Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor ochrony zabytków
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
Bydgoszcz
85 dni temu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 80690

Warunki pracy

- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,


- praca z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie,


- pomieszczenia biurowe znajdują się na dwóch kondygnacjach  (schody bez podjazdów i bez windy),


- brak dostosowania toalet dla osób niepełnosprawnych,


- praca w biurze i w terenie (rownież na wysokości)


 

Zakres zadań

 • opiniuje i uzgadnia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na obszarze działania WUOZ Delegatura w Bydgoszczy,
 • kontroluje stan zachowania i sposobu użytkowania zabytków architektury, budownictwa, urbanistyki i ruralistyki, zabytkowych cmentarzy oraz krajobrazu kulturowego,
 • kontroluje zgodność prowadzonych prac z uzgodnioną dokumentacją i zezwoleniami konserwatorskimi,
 • opiniuje wnioski dotyczące prac przy obiektach zabytkowych i ich otoczeniu, wydaje wytyczne konserwatorskie i zezwolenia,
 • prowadzi inspekcje i dokonuje lustracji obiektów oraz wydaje postanowienia i decyzje nakazowo - konserwatorskie w sprawie badań i prac remontowo - konserwatorskich,
 • prowadzi kontrole merytoryczne i nadzoruje prawidłowość wydatkowanych środków w ramach dofinansowań,
 • przekazuje materiały o dobrach kultury do stanowiska ds. Rejestru Zabytków w zakresie zabytków nieruchomych i stanowiska ds. Dokumentacji i Ewidencji, przygotowuje uzasadnienia merytoryczne do decyzji o wpisie do rejestru,
 • aktualizuje dokumentację ewidencyjną zabytków na podstawie rozpoznania w terenie i informacji przekazywanych przez Wydział Zabytków Nieruchomych w Delegaturze,
 • współtworzy centralną informację o zasobach dokumentacyjnych na obszarze grupy powiatów wchodzących w zakres działania Delegatury,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe specjalistyczne na kierunku: ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, architektura, budownictwo, kultura sztuki,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • znajomość przepisów KPA,
 • znajomość problematyki konserwatorskiej
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe