Inspektor w Sekcji Księgowej

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Jaworzno

5 dni temu

Ogłoszenie numer: 4477362, z dnia 2021-04-13

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W JAWORZNIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektor w Sekcji Księgowej

Miejsce pracy: śląskie / Jaworzno

Nr Ref.: SK/1/2021

 

Opis stanowiska

 • kompleksowe naliczanie wynagrodzeń dla pracowników oraz osób współpracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • rozliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w programie Płatnik,
 • obsługa PPK,
 • sporządzanie deklaracji PIT, GUS, VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • obsługa pracowników w zakresie bieżących spraw płacowych oraz wystawianie zaświadczeń płacowych,
 • prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz rozliczanie inwentaryzacji,
 • rozliczanie delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2021 w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie rachunkowości lub studia podyplomowe w zakresie rachunkowości.
 • co najmniej 5 letni stażu pracy,
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z naliczaniem wynagrodzeń osobowych,
 • biegła obsługa komputera, znajomość pakietu OpenOffice
 • znajomość Ustawy o finansach publicznych,
 • znajomości Ustawy o rachunkowości,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz rozporządzenia o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 • znajomość praktyczna przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zagadnień z zakresu kadr i płac,
 • doświadczenie w obsłudze systemów kadrowo-płacowych oraz programu Płatnik,
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo obywatelstwo innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentami określonymi w przepisach o służbie cywilnej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość Ustawy o podatku od towarów i usług VAT,
 • znajomość praktyczna przepisów księgowych i podatkowych w zakresie VAT,
 • udokumentowane szkolenia obejmujące tematykę z zakresu rachunkowości.

Oferujemy

 • pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • odpowiedzialne stanowisko,
 • możliwość realizacji ambicji zawodowych, stabilizacji zawodowej.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Poznaj stanowisko: Księgowy 
Księgowy - to pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się prowadzeniem szeroko pojętej rachunkowości w banku, firmie. Do zadań księgowego należy, m.in.: księgowanie dokumentów, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, ...
Praca Księgowy