Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor wojewódzki
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
51 dni temu
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 79467

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na 2 piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3, budynek nie posiada windy, toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C
przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Zakres zadań

 • kontroluje organy służb geodezyjnych i kartograficznych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa w obszarze geodezji i kartografii,
 • przygotowuje rozstrzygnięcia w zakresie rozpatrywanych skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczących działalności w dziedzinie geodezji i kartografii, wykonywanej przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego, w tym dokonuje specjalistycznej oceny dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, geodezyjnych materiałów źródłowych i archiwalnych,
 • kontroluje przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami prawa,
 • kontroluje działalność przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych oraz uczestniczy w opracowywaniu projektów wystąpień pokontrolnych,
 • kontroluje Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prezydentów miast na prawach powiatów i starostów w zakresie tworzenia metadanych opisujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej przez ww. organy, jak również interoperacyjności prowadzonych zbiorów danych i umocowanych z nimi usług wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 • nadzoruje i kontroluje podmioty posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • przygotowuje projekty stanowisk, opinii Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przypadku wątpliwości co do stosowania przepisów prawa przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne lub wyższe administracyjne i średnie geodezyjne lub wyższe prawnicze i średnie geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub organach służby geodezyjnej i kartograficznej
 • Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • Znajomość ustawy: Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy: Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy: O gospodarce nieruchomościami
 • Znajomość ustawy: O kontroli w administracji rządowej
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • Myślenie analityczne, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość oprogramowań do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (TurboEWID, EWMAPA i C-Geo)
 • Odporność na stres, efektywna komunikacja