Inspektor

Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie

Gdańsk

10 dni temu

Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie
Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 63383

Warunki pracy

- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak podjazdów wewnątrz budynku,
- zagrożenie naciskami grup przestępczych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie i rozliczanie urządzeń ewidencyjnych dokumentów niejawnych prowadzonych przez ZPIN.
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie, udostępnianie i wysyłanie dokumentów niejawnych oznaczonych wszystkimi klauzulami tajności oraz technicznych nośników informacji niejawnych.
 • Rozliczanie z posiadanej dokumentacji niejawnej policjantów i pracowników zwolnionych lub przeniesionych z zajmowanego stanowiska.
 • Przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym przed przekazaniem akta spraw zakończonych do archiwum.
 • Dokonywanie zmian, zniesienia klauzuli tajności z określonych dokumentów.
 • Prowadzenie, aktualizowanie i udostępnianie policjantom i pracownikom danej komórki organizacyjnej zbiorów aktów prawnych.
 • Uczestniczenie w pracach komisji powołanej do niszczenia dokumentów niejawnych oraz technicznych nośników informatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 1 rok doświadczenia w ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów z zakresu metod i form pracy kancelaryjno-biurowej
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs z zakresu ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych
 • Znajomość obowiązujących procedur policyjnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-02 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Centralne Biuro Śledcze Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  00-463 Warszawa,
  ul. Podchorążych 38
  z dopiskiem w liście motywacyjnym "inspektor/Gdańsk"

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CBŚP


  - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY


   


  w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:


  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji z siedzibą w Warszawie (00-463) ul. Podchorążych 38, z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150, bip.kgp.policja.gov.pl)


  2. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Centralnym Biurze Śledczym Policji sprawuje inspektor ochrony danych osobowych CBŚP:


  - adres: 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38,


  - e-mail: iod@cbsp.policja.gov.pl


  3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Centralnym Biurze Śledczym Policji.


  W Centralnym Biurze Śledczym Policji dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. W szczególności dane przetwarza się:


  - w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c RODO);


  - w celach związanych z realizacją Pani/Pana wniosków czy porozumień, ale niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych. (Podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust 1 lit. a RODO);


  - w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, czy też funkcjonującego stosunku służbowego jeżeli jest Pani/Pan stroną takiej umowy (stosunku służbowego) zawartej z Komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji bądź jego przedstawicielem prawnym. (Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. b RODO).


  - W celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO)


  Dane będą przetwarzane adekwatnie do celów przez okres wynikający bezpośrednio z przepisów prawa, niezbędny do realizacji zadań wykonywanych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Następnie po zakończaniu sprawy zostaną przekazane do Archiwum. Okres archiwizacji jest zależny od zakwalifikowania konkretnej sprawy i przewidzianego prawem czasu na jej przechowywanie w Archiwum. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określają odpowiednie przepisy prawa.


  4. Przekazywanie i udostępnianie danych.


  W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.


  5. Realizacja praw osób, których dane są przetwarzane.


  Przysługuje Pani/Panu prawo do:


  - wniesienia żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,


  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,


  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia danych.


  Nadmienić należy, że w przypadku, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawa UE bądź prawa krajowego, żądanie usunięcia danych, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania nie będą skuteczne.


  W wymienionych przypadkach nie jest bowiem rozpatrywany interes stron, ale nadrzędnym argumentem jest obowiązek wykonania przepisu prawa.


  W przypadku, kiedy przetwarzanie danych warunkuje podjęcie czynności prawnych bądź wykonanie zawartej umowy, odmowa ich podania spowoduje odstąpienie od tych czynności oraz/lub brak możliwości ich wykonania.


  W przypadku, kiedy dane przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, odmowa ich podania może spowodować skutek prawny właściwy dla konkretnie dla prowadzonej sprawy.


  W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


  6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych ani profilowanie.


  7. Dane osobowe przetwarzane będą na czas niezbędny do prowadzenia naboru na stanowisko z zastrzeżeniem, że w przypadku naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej dane osobowe mogą być powtórnie przetwarzane jeżeli powstanie możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, przy konieczności obsadzenia tego samego stanowiska.


  8. W związku z aplikowaniem na stanowisko na którym praca zawiązana jest przetwarzaniem informacji niejawnych Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji na podstawie art. 21 - 41 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w celu dopuszczenia do pracy na takim stanowisku może za zgodą kandydata do pracy pobierać oraz przetwarzać inne dane osobowe konieczne do wydania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do przetwarzania informacji niejawnych o określonej klauzuli.


  9. Kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Praca Inspektor w Administracji Publicznej