Inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku

Gdańsk

6 dni temu

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 71343

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu.
Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
Sytuacje stresujące w związku z obsługą klientów zewnętrznych.
Praca wymagająca koncentracji, samodzielności, jak i pracy zespołowej.
Praca na 3 piętrze - budynek bez windy.
Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe.

Zakres zadań

 • Sporządzaniem list płac wynagrodzeń pracowników, zasiłków, umów zleceń oraz umów o dzieło, prowadzeniem kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych, dokonywaniem potrąceń z wynagrodzeń na podstawie obowiązujących przepisów, prawomocnych tytułów wykonawczych oraz decyzji o zajęciu wynagrodzeń, sporządzaniem dokumentów przelewowych z tytułu potrąceń z list płac.
 • Sporządzaniem dokumentów przelewowych i deklaracji rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek ubezpieczeniowych oraz przesyłaniem dokumentów w formie elektronicznej do ZUS-u za pomocą programu PŁATNIK.
 • Sporządzaniem dokumentów przelewowych i deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego, dokonywaniem rozliczeń, przesyłaniem dokumentów w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego.
 • Zgłaszaniem i wyrejestrowywaniem do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
 • Sporządzaniem wkładu do sprawozdań budżetowych dotyczących funduszu wynagrodzeń oraz sporządzaniem pozostałych sprawozdań, w szczególności sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 • Wystawianiem: druków Rp-7 dla byłych pracowników oraz pracowników przechodzących na emeryturę; zaświadczeń dla ZUS o osiągniętych dochodach pracowników pobierających emeryturę lub rentę; zaświadczeń o wynagrodzeniu.
 • Obsługą Systemu Informatycznego - QUORUM.
 • Sporządzaniem rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11).
 • Archiwizowaniem sporządzanych dokumentów.
 • Obsługą Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze naliczania wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń podatkowych i ZUS.
 • Dobra znajomość przepisów dotyczących: ZUS, podatkowych, Kodeksu pracy, Ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
 • Umiejętność obsługi programu kadrowo-płacowego oraz programu PŁATNIK.
 • Umiejętność wypełniania druków ZUS i podatkowych.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office.
 • Umiejętność komunikacji, współpracy, organizacji pracy, podejmowania decyzji i odpowiedzialność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego - poziom B1.
 • Umiejętność obsługi bankowości elektronicznej NBP.
 • Umiejętność obsługi systemu QUORUM w zakresie płac.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-30 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
  ul. Polanki 124 c
  80-308 Gdańsk

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Praca Inspektor w Administracji Publicznej