Inspektor
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Lublin
4 dni temu
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 85670

Warunki pracy

-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,


-         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca z klientem,


-         praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


-         praca w niewielkich pokojach biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),


-         praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach Urzędu oraz poza nimi,


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich, drzwi o odpowiedniej szerokości,


-         brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • współuczestniczy w prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz przygotowuje projekty decyzji w sprawach ustalania odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone (przejęte) oraz za ograniczenia praw do nieruchomości w związku z realizacją celów publicznych, jak rónież opracowuje projekty decyzji w trybach nadzwyczajnych wynikających z procedury administracyjnej,
 • współuczestniczy w ocenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, pod kątem ich prawidłowości, rzetelności, logiczności i zupełności, a przede wszystkim pod kątem zgodności z przepisami prawa,
 • opracowuje analizy i sprawozdania z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
 • archiwizuje dokumentację stanowiącą akta spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy administracyjnej lub 1 rok w obszarze związanym z orzecznictwem w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 • znajomość przepisów ustaw: o gospodarce nieruchomościami, kodeks cywilny, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz przepisów wykonawczych do ww ustaw,
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kpa oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza w zakresie wyceny nieruchomości,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • asertywność, sumienność, dokładność,
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z klientami,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce, w tym korzystania z orzecznictwa sądowego.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-22 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
  Biuro Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu
  Oddział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pok. 105
  20-914 Lublin, ul. Spokojna 4

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


   


  Administrator danych i kontakt do niego:


  Wojewoda Lubelski z siedzibą w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie              przy ul. Spokojnej 4, 20-914 Lublin, tel. 81 74 24 100, e-mail: poczta@lublin.uw.gov.pl


   


  Kontakt do inspektora ochrony danych:


  ·        listownie: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin,


  ·        telefonicznie: 81 74 24 111,


  ·        e-mail: iod@lublin.uw.gov.pl


   


  Cel przetwarzania danych:.


  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.


   


   


  Podstawa prawna przetwarzania danych:


   


  art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym             i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w stosunku do danych osobowych podanych przez Panią/Pana z własnej inicjatywy w związku           z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
   


   


  Informacje o odbiorcach danych:


  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora,             na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.


   


  Okres przechowywania danych:


  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,          w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.


   


  Uprawnienia:


  Osobie, której dane dotyczą przysługuje:


  1.      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;


  2.      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;


  3.      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;


  4.      prawo do usunięcia danych osobowych;


  jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami prawa – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres Administratora danych.


   


  Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


   


  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO     lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w którym przetwarzanie opierało się na wyrażonej zgodzie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


   


  Informacje o wymogu podania danych: 


   


  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy     w służbie cywilnej.


   


  Inne informacje:


   
  Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.