Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inżynier - Technik

UMK w Toruniu Collegium Medicum im.Ludwika Rydygiera

Bydgoszcz

405 dni temu

 

 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

zatrudni na stanowisko

 

inżynieryjno-techniczne

w Katedrze Biologii i Biochemii Medycznej

w pełnym wymiarze godzin

( umowa na / w wymiarze 1 etatu)

 

Miejsce pracy: Bydgoszcz

 

 

WYMAGANIA

 

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku pracy:
 • zabezpieczanie materiału biologicznego przed wykonywaniem oznaczeń,
 • przygotowywanie odczynników niezbędnych do wykonywania badań,
 • nadzór nad stanem technicznym sprzętu laboratoryjnego,
 • wykonywanie badań zgodnie ze specyfikacją pracowni biochemicznej, w szczególności z zastosowaniem metod spektrofotometrycznych, immunoenzymatycznych oraz enzymoimmunofluorescencyjnych,
 • nadzór nad dokumentacją dotyczącą odczynników chemicznych i materiałów wykorzystywanych w laboratoriach (karty charakterystyki, książka przychodów i rozchodów, terminy ważności),
 • przygotowywanie odczynników, preparatów i materiałów pomocniczych do realizacji zajęć dydaktycznych,
 • współudział w realizacji tematów badawczych prowadzonych w Katedrze Biologii i Biochemii Medycznej,
 • udział w opracowywaniu publikacji związanych z prowadzonymi pracami badawczymi,
 • udział w przygotowywaniu materiałów zjazdowych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:
 • wykształcenie: ukończone studia wyższe magisterskie,
 • znajomość metod laboratoryjnych - testy immunoenzymatyczne, testy enzymoimmunofluorescencyjne, testy immunochromatograficzne,
 • uprawnienia i doświadczenie w pobieraniu krwi żylnej - prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość pakietu Microsoft Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • sumienność, obowiązkowość i dyscyplina w realizacji zadań.
Dodatkowe:
 • doświadczenie w planowaniu i organizacji pracy laboratoryjnej,
 • doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych i opracowywaniu publikacji naukowych,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w prestiżowej Uczelni,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Pisemne oferty na stanowisko „inżynieryjno-techniczne” należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego CM UMK w terminie do dnia 14.08.2019r. w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 13, budynek A, II piętro, pokój nr 8 lub przesłać drogą elektroniczną na adres:dzieklek@cm.umk.pl


Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i załączenie poniższej klauzuli (załącznik do ogłoszenia).


Klauzula - załącznik do ogłoszenia

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ulicy Gagarina 11 w 87-100 Toruń (dalej: ADO, UMK).

Pana/Pani uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej realizacji będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO – obowiązek prawny:
  Wynikających z Kodeksu Pracy – przez okres prowadzonej rekrutacji.
 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO – prawnie uzasadniony interes ADO:
  Na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez okres obowiązywania umowy,
  Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej – wieczyście.
  W zakresie umożliwiającym szybki kontakt poprzez wykorzystanie do tego nr telefonu lub poczty e-mail – przez okres trwania rekrutacji.
 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą:
  W zakresie podania wszelkich innych danych osobowych niż te, do których ADO uprawniony jest na innych podstawach.

Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

 1. żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania
 2. żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 3. sprzeciw wobec przetwarzania, przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2 lit. A, a brak ich podania spowoduje niemożliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku lit. C jest dobrowolne.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądy, komornicy w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje w zakresie usług windykacyjnych, prawnych

Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany/a ze stosownym wyprzedzeniem

W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: abi@umk.pl lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.

 

Po zapoznaniu się z treścią powyższej informacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UMK w Toruniu dla celu związanego z rekrutacją na stanowisko inżynieryjno-techniczne.


 

________________________
     (data i podpis)

Poznaj

UMK w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Poznaj stanowisko: Chemik 
Chemik jest osobą badającą i analizującą skład chemiczny substancji organicznych i nieorganicznych, przeprowadzającą badania laboratoryjne i konstruującą teorie, jednocześnie weryfikując wiedzę dotychczas znaną. Osoby wykształcone w tym kierunku mogą pracować naukowo, lub w charakterze specjalisty w różnorodnych firmach i przedsiębiorstwach, prowadzących działalność związaną z chemią, przeważnie przedsiębiorstwach produkcyjnych, ...
Praca Chemik