Kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii Farmaceutycznej

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

23 dni temu

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii Farmaceutycznej
Miejsce pracy: Gdańsk
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r poz. 1668, z póżn.zm) i posiadają:
 • ukończone studia magisterskie na kierunku farmacja, analityka medyczna lub posiadają tytuł zawodowy lekarza i stałe prawo wykonywania zawodu (mile widziany tytuł specjalisty w dziedzinie nauk medycznych),
 • stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienie nadane zgodnie z art. 226 ustawy lub tytuł profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • znaczny dorobek naukowy w zakresie wymaganej dyscypliny i specjalności, pokrewne z dyscypliną i specjalnością reprezentowaną przez jednostkę organizacyjną, której dotyczy niniejszy konkurs,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • praktyczne doświadczenie związane z hodowlami komórkowymi, technikami biologii molekularnej oraz/lub prowadzenia eksperymentów „in vivo” na zwierzętach,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1.
Kandydaci przystępujący do konkursu składają następujące dokumenty:
 • deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniem, o spełnieniu warunków zawartych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (max 2 str. A4),
 • syntetyczny autoreferat (max. 3 str. A4) informujący o najważniejszych osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych wraz z informacją o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,
 • syntetyczny opis planów rozwojowych jednostki (max. 3 str. A4),
 • spis publikacji z uwzględnieniem punktacji bibliometrycznej (IF, cytowania, indeks h),
 • dokumenty potwierdzające uzyskanie stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego lub uprawnienia nadane zgodnie z art. 226 powyższej ustawy, tytułu naukowego profesora,
 • odpisy prawa do wykonywania zawodu, jeśli kandydat posiada oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,
 • ewentualne referencje lub opinie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego,
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku ubiegania się o zatrudnienie w GUMed po raz pierwszy,
 • informację o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Zadania kierownika placówki są bardzo obszerne, co związane jest z łączeniem funkcji związanych z administrowaniem, edukacją oraz funkcjami menadżerskimi. W przypadku dyrektorów szkół publicznych obowiązki osoby stojącej na czele szkoły wynikają wprost z ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, a także wielu rozporządzeń. Wśród zadań, które są niezależne od statusu placówki, wymienić należy przede ...
Praca Kierownik placówki edukacyjnej