Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Urząd Statystyczny w Lublinie
Lublin
47 dni temu
Urząd Statystyczny w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 77807

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego,


- przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku,


- bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby z niepełnosprawnością ruchową– schody między kondygnacjami.


 

Zakres zadań

 • Pełni funkcję pełnomocnika ochrony w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.
 • Zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka; kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w tym okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych.
 • Pełni funkcję inspektora ochrony danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w celu właściwego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne; opracowuje i aktualizuje plan ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzoruje jego realizację w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych.
 • Prowadzi ewidencję upoważnień do przetwarzania danych osobowych, nadzoruje opracowywanie i aktualizację stosownej dokumentacji (m.in. polityk, procedur, instrukcji, klauzul informacyjnych) oraz kontroluje przestrzegania zasad w niej określonych, pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzoru oraz dla osób, których dane dotyczą (w tym również realizacja ich praw wynikających z RODO), tworzy sprawozdania dla administratora danych w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Prowadzi szkolenia pracowników. Prowadzi audyty procesów oraz systemów informatycznych w celu zachowania zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 • Prowadzi zwykłe postępowania sprawdzające oraz kontrolne postępowania sprawdzające; prowadzi okresowe szkolenia oraz prowadzi przeszkolenia osób nowo przyjętych do pracy z zakresu ochrony informacji niejawnych w celu realizacji zadań ustawowych.
 • Prowadzi aktualny wykaz osób zatrudnionych, które posiadają uprawnienia dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto w celu zapewnienie ochrony informacji niejawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez właściwe służby (w przypadku braku zaświadczenia oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie szkolenia)
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum „tajne” (w przypadku braku poświadczenia bezpieczeństwa oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu)
 • znajomość i umiejętność interpretacji przepisów z zakresu ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie
 • wiedza specjalistyczna z zakresu krajowych i europejskich przepisów i praktyk w dziedzinie ochrony danych
 • dobra znajomość technologii informacyjnych i bezpieczeństwa danych
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego typu MS Office
 • poszukiwanie informacji
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna
 • komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • myślenie analityczne
 • negocjacje