POST-DOC (Postdoctoral)

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

48 dni temu

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje kandydata na stanowisko

POST-DOC (Postdoctoral)
Miejsce pracy: Gdańsk

Kandydat spełniający wymagania weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach programu OPUS 15, UMO-2018/29/B/NZ5/02491, pt. „Zmiany wzorca oddechowego i sprzężenia między układem oddechowym a sercowo-naczyniowym jako nowy mechanizm prowadzący do zaburzeń autonomicznej regulacji układu krążenia” akronim projektu ODDECH, kierowanego przez prof. Krzysztofa Narkiewicza.

 
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • zbieranie próbek biologicznych od pacjentów zrekrutowanych w projekcie;
 • współpracę w zakresie zapewnienia prawidłowego przebiegu protokołu badania;
 • wykonywanie analiz chromatograficznych z użyciem techniki LC-MS i GC-MS;
 • analiza i procesowanie danych bioanalitycznych;
 • poszukiwanie zależności pomiędzy uzyskanymi profilami metabolomicznymi a danymi klinicznymi i epidemiologicznymi;
 • tworzenie i aktualizację bazy danych;
 • przygotowanie publikacji i prezentacji konferencyjnych.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • posiadania dorobku naukowego o łącznej punktacji minimum 5 IF;
 • posiadania udokumentowanego dorobku naukowego z zakresu bioanalityki;
 • doświadczenia preferowanego w przeprowadzeniu analiz metabolomicznych;
 • znajomości technik separacyjnych oraz spektrometrii mas;
 • doświadczenia preferowanego w opracowywaniu danych metabolomicznych;
 • doświadczenia preferowanego w zakresie przeprowadzenia analiz statystycznych, a w szczególności znajomość pakietów SIMCA, MATLAB, R;
 • biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • dodatkowym atutem będzie odbyty co najmniej trzymiesięczny staż badawczo-naukowy w zagranicznej jednostce naukowej, udział w szkoleniach, udział w projektach krajowych oraz międzynarodowych oraz wyróżnienia wynikające z prowadzonej działalności naukowej;
 • osobę ubiegającą się o w/w stanowisko powinien cechować wysoki stopień motywacji, komunikatywność i kreatywność, umiejętność pracy zarówno samodzielnej, jak i zespołowej oraz zdolność do krytycznej oceny otrzymanych wyników.
FORMALNE KRYTERIA APLIKOWANIA:

osoba aplikująca na to stanowisko musi spełniać wymogi dla stanowiska typu post-doc opisane w Załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania środków z NCN (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwala16_2018-zal1_4.pdf), a w szczególności:

 • uzyskała stopnia doktora nauk farmaceutycznych, medycznych, chemicznych lub biologicznych nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie,
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierała innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach NCN,
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie zatrudniona na podstawie innej umowy o pracę.

 

OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na czas określony (25 miesięcy),
 • benefity dla rodziców,
 • atrakcje kulturalne i sportowe,
 • wczasy pod gruszą.

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Poznaj stanowisko: Laborant 
Laborant to osoba pracująca w laboratorium przedsiębiorstwa i zajmuje się pobieraniem, oraz badaniem surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: przygotowanie sprzętu laboratoryjnego, pobieranie próbek i wykonywanie bieżących analiz laboratoryjnych, koordynacja i nadzór wykonania harmonogramu badań surowców, ...
Praca Laborant