Radca prawny

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Lublin

5 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 23841

Warunki pracy

Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na I piętrze budynku niedostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obsługa urządzeń biurowych: telefon, fax, skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka papierów. Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Występują wyjazdy w teren środkami komunikacji miejskiej, publicznej lub służbowym sprzętem transportowym. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Opracowywanie treści opinii prawnych i udzielanie porad prawnych,
 • Reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, Komendantów Miejskich i Powiatowych woj. lubelskiego przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz innymi organami,
 • Opracowywanie treści pism procesowych,
 • Opracowywanie treści pism urzędowych w prowadzonej korespondencji z organami administracji rządowej i samorządowej, prokuraturą lub innymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi,
 • Udzielanie informacji o aktualnym stanie i zakresie obowiązywania aktów prawa powszechnie obowiązującego, resortowego i wewnętrznego,
 • Opracowywanie lub korekta treści aktów prawa wewnętrznego (regulaminów, decyzji, zarządzeń, wytycznych, instrukcji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie),
 • Analizowanie pod względem zawartości merytorycznej i formalnej treści umów cywilnoprawnych, umów o udzielenie zamówień publicznych, umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej za powierzone mienie i innych zawieranych przez KWP w Lublinie,
 • Bieżące zapoznawanie się z treścią wchodzących w życie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, resortowego i wewnętrznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy polegającej na świadczeniu pomocy prawnej
 • Aktualny wpis na listę radców prawnych,
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,
 • Znajomość obsługi komputera (MS Word, systemów informacji prawnej),
 • Umiejętność komunikowania się, organizowania pracy własnej, oceniania, analizy, rozwiązywania problemów, szybkiego uczenia się,
 • Dokładność, sumienność, rzetelność, systematyczność,
 • Stanowczość,
 • Dyspozycyjność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • asertywność i innowacyjność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia wpisu na listę radców prawnych,
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-03-27 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73

  Poznaj stanowisko: Radca Prawny

  Radca prawny – prawnik, który udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami. Do jego obowiązków należy: udzielanie organom jednostki organizacyjnej (podmiotowi gospodarczemu) opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, występowanie w charakterze pełnomocnika jednostki organizacyjnej (podmiotu gospodarczego) w ...
  Radca Prawny Praca Radca Prawny

  Rekrutują z Praca.pl