Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Elbląg

100 dni temu

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Elbląg
Ogłoszenie o naborze Nr 23943

Warunki pracy

- Praca poza siedzibą urzędu;
- Praca na terenie szpitala / oddziału psychiatrycznego;
- Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
- Permanentna obsługa klientów zewnętrznych;
- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • pomaganie w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
 • wyjaśnianie lub pomaganie w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
 • współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym Pacjenta
 • inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny oraz zapewnianie pacjentom dostępu do informacji prawnej
 • prowadzenie czynności związanych z badaniem sprawy na miejscu w podmiotach leczniczych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Rzecznika Praw Pacjenta
 • przetwarzanie danych o charakterze statystycznym, w tym o liczbie i rodzaju przeprowadzonych spraw - w celu dostarczenia aktualnych informacji o charakterze analitycznym i zarządczym (kierunki zmian, ewaluacja)
 • wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez przełożonego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • wiedza na temat praw i wolności człowieka, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, a także możliwości skutecznej ochrony praw
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • znajomość Konstytucji RP
 • znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • znajomość ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 • znajomość Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powołania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, w tym przepisów określających kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość oraz odporność na stres
 • asertywność i umiejętność przekonywania
 • nieposzlakowana opinia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu praw człowieka, prawa medycznego, bioetyki, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Prawnych

Specjalista do spraw prawnych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za rozwiązywanie wszelkich problemów prawnych firmy lub przedsiębiorstwa, w której został zatrudniony, a także wypełnianie wszelkich zobowiązań administracyjnych tegoż podmiotu gospodarczego. Osoba obsadzona na tym stanowisku posiada zwykle wyższe wykształcenie prawnicze, oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu realizowania ...
Specjalista ds. Prawnych Praca Specjalista ds. Prawnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (714)
Wałbrzych (45)
Legnica (65)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (153)
Toruń (75)
Lubelskie:
Lublin (118)
Chełm (16)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (906)
Tarnów (30)
Nowy Sącz (38)
Mazowieckie:
Warszawa (1892)
Radom (64)
Płock (38)
Opolskie:
Opole (127)
Nysa (22)
Podkarpackie:
Rzeszów (95)
Przemyśl (18)
Podlaskie:
Białystok (87)
Suwałki (27)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (366)
Gdynia (131)
Słupsk (38)
Śląskie:
Katowice (436)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (78)
Elbląg (31)
Ełk (13)
Wielkopolskie:
Poznań (488)
Kalisz (45)
Konin (39)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (258)
Koszalin (61)
Kołobrzeg (24)
Auchan (111)
Tesco (519)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (18)
STRABAG (10)
ABB (63)
Accenture (181)
Luxoft (147)
PKO BP (377)
KPMG (39)
Orange (22)
IKEA (8)
Budimex (21)

Rekrutują z Praca.pl