Starszy Administrator Systemów Informatycznych w Sekcji Usług Informatycznych Działu Teleinformatycznego

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Lublin

17 dni temu

Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Starszy Administrator Systemów Informatycznych w Sekcji Usług Informatycznych Działu Teleinformatycznego
Miejsce pracy: Lublin
Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (preferowane informatyczne, techniczne lub pokrewne),
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w zarządzaniu dużą siecią (powyżej 2,5 tyś. aktywnych końcówek), infrastrukturą serwerową, macierzową oraz dostępową,
 • Posiadanie certyfikatów związanych z administrowaniem siecią na poziomie Cisco CCNP/ Juniper JNCIS,
 • Bardzo dobrej znajomości protokołów oraz sieci komputerowych: TCP/IP, LAN/WAN/WLAN/VPN,
 • Umiejętności konfigurowania: Routing (OSPF, BGP), ACL, IPSec oraz SSL VPN, Radius,802.1X, DNS, DHCP, LDAP,
 • Znajomości zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci, systemów informatycznych i aplikacji,
 • Umiejętność administrowania serwerami Linux i uruchomionymi usługami typu poczta, FTP, www,
 • Umiejętność Wirtualizacji w oparciu o produkty Vmware,
 • Umiejętność administrowania relacyjnymi bazami danych typu SQL,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne przyswajanie dokumentacji technicznej,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz sprawne działanie pod presją czasu.
Mile widziane:
 • Znajomości rozwiązań i technologii VoIP,
 • Otwartości na poznawanie nowych technologii,
 • Komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole.
Do zadań starszego administratora systemów informatycznych należeć będzie:
 • Administracja i konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych (przełączniki, routery),
 • Monitorowanie sieci pod kątem nieprawidłowości w działaniu, wykrywanie i usuwanie zagrożeń,
 • Dbanie o bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej, interwencja w przypadku awarii sprzętu,
 • Zarządzanie adresacją IP oraz fragmentaryzacją sieci na VLAN-y,
 • Obsługa bazy RIPE,
 • Instalacja, konfiguracja systemów operacyjnych/oprogramowania wirtualizacyjnego, zabezpieczenie systemów, aktualizacja, wyszukiwanie oraz diagnozowanie problemów,
 • Instalacja oraz nadzór kluczowych usług sieciowo/serwerowych: DNS, DHCP,
 • Instalacja i administracja systemów poczty elektronicznej, zarządzanie bazami użytkowników, kopiami bezpieczeństwa,
 • Identyfikacja i przeciwdziałanie incydentom teleinformatycznym, zarządzanie polityką.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
 • CV i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • Kwestionariusz personalny kandydata,
 • Klauzula informacyjna rekrutacja do pracy,
 • Oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 • Oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

link do formularzy do pobrania, https://bip.kul.lublin.pl/formularze-do-pobrania,art_46073.html.


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Specjalista Administrator Systemu to informatyk, który zarządza systemem informatycznym i jest odpowiadający za poprawne działanie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Ogólnie rzecz ujmując - pracownik ten musi zapewnić pełne wsparcie i utrzymanie dla całej infrastruktury IT, obejmujące sprzęt, system operacyjny i zainstalowane oprogramowanie. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Praca Specjalista Administrator Systemu