Starszy inspektor

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Gdańsk

13 dni temu

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 63176

Warunki pracy

praca w pomieszczeniu biurowym na I p. budynku IV p. nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Pobieranie z kancelarii zarejestrowanych dowodów księgowych, ewidencjonowanie w rejestrze otrzymanych rachunków, prowadzenie rejestru VAT oraz ewidencji analitycznej zobowiązań i należności wg kontrahentów w celu sporządzenia sprawozdania z zakresu zobowiązań i należności.
 • Obsługiwanie bankowości elektronicznej, kontrolowanie stanów środków finansowych na rachunkach oraz kompletowanie wyciągów bankowych w celu dostarczenia niezbędnych informacji finansowych.
 • Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno- rachunkowym i przygotowywanie do akceptacji celem terminowego uregulowania.
 • Prowadzenie rejestrów i rozliczanie umów z tytułu najmu, dostaw, robót i usług, umowy z tytułu darowizn pieniężnych i rzeczowych w celu dostarczenia danych z zakresu współpracy z kontrahentami.
 • Sporządzanie i wysyłanie wezwania do zapłaty w przypadku nieterminowego regulowania należności, naliczanie odsetek oraz sprawdzanie poprawności naliczonych kar zgodnie z umową w celu dostarczenia prawidłowych danych z zakresu windykacji.
 • Uzgadnianie ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną w zakresie należności i zobowiązań w celu ustalenia poprawnych danych księgowych.
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w celu ustalenia prawidłowych danych do bilansu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • odporność na stres
 • wnikliwość, dokładność
 • znajomość i umiejętność stosowania obowiązujących przepisów prawa
 • poświadczenie bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze sprawdzającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa komputera
Poznaj stanowisko: Księgowy 
Księgowy - to pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się prowadzeniem szeroko pojętej rachunkowości w banku, firmie. Do zadań księgowego należy, m.in.: księgowanie dokumentów, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, ...
Praca Księgowy