Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy inspektor
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Koszalin
61 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 114138

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,

 • oświetlenie naturalne i sztuczne,

 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • wyjazdy służbowe krajowe,

 • obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z organizacją ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome, stałe i tymczasowe), utrzymanie sygnalizacji świetlnej. Współpracuje z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg, zlecaniu i odbiorach robót z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Prowadzi Bank Danych Drogowych w zakresie ewidencji oraz administrowania systemu w celu aktualizacji danych o drogach i obiektach znajdujących się w pasie drogowym i jego otoczeniu.
 • Współpracuje z ekipami wykonującymi pomiary ruchu na sieci drogowej, kontrola wykonujących pomiary oraz wprowadzanie danych do systemu w celu określania natężeń ruchu na sieci drogowej.
 • Przygotowuje zlecenia i umowy na roboty, usługi i dostawy w zakresach nie objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 • Przygotowuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz obsługuje Komisje Przetargowe wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentów, prowadzeniem korespondencji w tym zakresie łącznie z umowami oraz umieszczanie ogłoszeń na portalach internetowych.
 • Zbiera dane w systemach wymagających codziennego i okresowego generowania informacji w celu podawania danych o utrudnieniach i zdarzeniach na drogach, temperaturach, meldunki o stanie dróg w okresie zimowym oraz dane dotyczące kontroli urządzeń automatycznego pomiaru ruchu.
 • Prowadzi sprawy dotyczące organizacji ruchu drogowego.
 • Uczestniczy w wiosennych i jesiennych objazdach dróg z Policją.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon,
 • znajomość zagadnień z inżynierii ruchu,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty