Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy referent
Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
Sosnowiec
84 dni temu
Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Sosnowiec
Ogłoszenie o naborze Nr 86959

Warunki pracy


 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa, praca przed monitorem ekranowym; wymuszona pozycja ciała;

 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; możliwość poruszania się po budynku: brak windy oraz toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • ewidencjonuje i przekazuje korespondencję w formie papierowej oraz w systemie Elektronicznego Zarzdzania Dokumentacją oraz dba o sprawną obsługę kancelarii
 • nadzoruje trwałe i pomocnicze urzędzenia ewidencyjne, realizację czynności związanych z przyjmowaniem, rejestrowaniem, przechowywaniem, rozdzielaniem, przekazywaniem i wysyłaniem dokumentów, a także organizuje konwoje przewożące korespondencję niejawną
 • sprawdza prawidłowość sporządzanych dokumentów oraz poprawności ich obiegu, sprawdza zakresy poświadczeń bezpieczeństwa osobowego przed udostępnieniem dokumentu niejawnego, udostępnia dokumenty niejawne osobom w wydzielonym miejscu kancelarii lub/oraz wydaje dokumenty uprawnionym osobom.
 • kompletuje i przygotowuje teczki akt oraz sporządza spisy akt w celu przekazania dokumentacji do archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych i przepisów dot. ochrony danych osobowych;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE” lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego
 • umiejętność obsługi urządzeń teleinformatycznych;
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 • przeszkolenie z zakresu przetwarzania danych osobowych
 • przeszkolenie kancelaryjne;
 • przeszkolenie z zakresu archiwizacji dokumentów
 • posiadanie poświadcvzenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ŚCIŚLE TAJNE" wydane przez ABW lub SKW