Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Lublin

10 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 27278

Warunki pracy

Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów).
Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze. Na stanowisku występuje również praca w terenie związana z wyjazdami do obiektów Policji garnizonu lubelskiego celem ustalenia zakresów niezbędnych do wykonania remontów. Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami innych komórek organizacyjnych KWP w Lublinie zajmujących się realizacją powiązanych zadań. Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Część zadań realizowana jest na zewnątrz budynku. Występują wyjazdy w teren środkami komunikacji miejskiej, publicznej lub służbowym sprzętem transportowym.

Zakres zadań

 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych,
 • kompletowanie dokumentacji odbiorowych niezbędnych do powołania komisji odbioru robót oraz analiza przedłożonych przez wykonawcę faktur,
 • pełnienie funkcji koordynatora zadania inwestycyjnego lub remontowego, w tym koordynacja procesu przygotowania, realizacji, oddania do użytkowania oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego / remontowego, a także udział w czynnościach związanych z pracą inspektorów nadzoru inwestorskiego i autorskiego poszczególnych specjalności i uprawnień,
 • opracowywanie dokumentacji przetargowej, wycen inwestorskich, kosztorysów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz udział w opracowywaniu projektów umów, umów cywilno - prawnych i aneksów do zawartych umów na realizację zadań budowlanych,
 • ustalanie z użytkownikami obiektów KMP/KPP zakresów remontów oraz modernizacji obiektów służbowych,
 • opracowywanie protokołów konieczności na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych i zamiennych, opracowywanie protokołów odzysku materiałów przy udziale komisji oraz innych niezbędnych dokumentów,
 • dokonywanie przeglądów stanu sprawności technicznej obiektów budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz weryfikacja kompletności wpisów w książkach obiektów budowlanych prowadzonych w jednostkach Policji garnizonu lubelskiego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku elektrotechnika lub pokrewnym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, wykonywanie nadzoru inwestorskiego lub sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Szczególne uprawnienia: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,
 • Znajomość przepisów regulujących sprawy budowlane, zamówień publicznych,
 • Umiejętność obsługi komputera (program Excel, programy do rysowania, np. AUTOCAD),
 • Umiejętność kosztorysowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność argumentowania,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Asertywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych,
 • Przeszkolenie w zakresie robót budowlanych,
 • Przynależność do Izby Inżynierów,
 • Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień,
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zamówień publicznych,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z robót budowlanych,
 • Kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-28 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73

  Poznaj stanowisko: Elektrotechnik

  Elektrotechnik jest osobą posiadającą wyższe wykształcenie techniczne, tytuł inżyniera elektrotechnika. Zakres ich obowiązków służbowych może znacząco różnić się od siebie, w zależności od charakteru działalności danej firmy lub przedsiębiorstwa, w którym zostali zatrudnieni. Elektrotechnicy w najszerszym uogólnieniu zajmują się instalacjami elektrycznymi, urządzeniami elektronicznymi i temu podobnymi, w ...
  Elektrotechnik Praca Elektrotechnik

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (576)
  Wałbrzych (38)
  Legnica (52)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (148)
  Toruń (93)
  Lubelskie:
  Lublin (103)
  Chełm (22)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (782)
  Tarnów (33)
  Nowy Sącz (34)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1671)
  Radom (58)
  Płock (35)
  Opolskie:
  Opole (111)
  Nysa (20)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (81)
  Przemyśl (15)
  Podlaskie:
  Białystok (97)
  Suwałki (29)
  Łomża (18)
  Pomorskie:
  Gdańsk (315)
  Gdynia (127)
  Słupsk (32)
  Śląskie:
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (92)
  Elbląg (25)
  Ełk (10)
  Wielkopolskie:
  Poznań (461)
  Kalisz (45)
  Konin (32)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (247)
  Koszalin (59)
  Kołobrzeg (26)
  Auchan (133)
  Tesco (390)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (20)
  STRABAG (13)
  ABB (50)
  Accenture (152)
  Luxoft (171)
  PKO BP (0)
  KPMG (34)
  Orange (9)
  IKEA (4)
  Budimex (25)

  Rekrutują z Praca.pl