Urzędnik - p.o. protokolanta sądowego

Sąd Okręgowy w Lublinie

Opole Lubelskie

6 dni temu

Ogłoszenie numer: 3968586, z dnia 2020-11-19

Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa za nieobecnego urzędnika w Sądzie Rejonowym
w Opolu Lubelskim

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43  ogłasza konkurs na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa za nieobecnego urzędnika w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim, który zarejestrowany jest pod numerem D. Kd. 111-16/20 – stanowisko p.o. protokolanta sądowego.

Urzędnik - p.o. protokolanta sądowego

Miejsce pracy: lubelskie / Opole Lubelskie

 

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi:

 • protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych;
 • rozpisywanie sesji;
 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych;
 • wykonywanie zarządzeń oraz poleceń służbowych.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nieprowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie średnie (zdany egzamin maturalny);
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe (preferowane):

 • znajomości techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, znajomość edytora tekstowego Word lub OpenOffice;
 • biegła umiejętność pisania na komputerze (mile widziana umiejętność pisania bezwzrokowego);
 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • wynagrodzenie miesięczne brutto: 3.300 zł oraz dodatek za wysługę lat pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu;
 • świadczenia z funduszu socjalnego.

Wymagane dokumenty:

 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny o przyjęcie do pracy na umowę zastępstwo (ze wskazaniem sygnatury konkursu);
 • własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z załącznikiem nr 2;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • kserokopia świadectwa maturalnego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.

Załączniki wymienione w wymaganych dokumentach dostępne na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie w zakładce „Oferty pracy”.

 

Do wymaganych dokumentów kandydat może dołączyć inne odpisy zaświadczeń o ukończonych kursach i nabytych uprawnieniach związanych z etatem na który się zgłasza.

Dokumenty należy składać pocztą na adres: Sąd Okręgowy w Lublinie 20-076 ul. Krakowskie Przedmieście 43 z dopiskiem KONKURS do dnia 30 listopada 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego).

 

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie:

 1. pierwszy etap – weryfikacja dokumentów;
 2. drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
 3. trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Przewidywany termin zatrudnienia: grudzień 2020 r./styczeń 2021 r.

 

Sposób informowania:


1) Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnych etapów konkursu umieszczona będzie na stronie BIP Sądu Okręgowego w Lublinie www.lublin.so.gov.pl , zakładce „Oferty pracy. Ogłoszenie zostanie opublikowane w PUP w Opolu Lubelskim.

2) Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w tutejszym Sądzie można uzyskać telefonicznie w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Lublinie – tel. 81 46-01-050, 81 46-01-054 oraz w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim – tel. 81 – 827-28-25.

 

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy


Informacja zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO.

Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Prezes lub Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie, odpowiednio do zakresu realizowanych zadań, ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktować się można z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@lublin.so.gov.pl, pisemnie pod adresem ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin lub pod numerem telefonu: 81 46 01 192.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu, za zgodą kandydata, dane mogą zostać wykorzystane do sporządzenia listy rezerwowej kandydatów.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tzn. przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - przetwarzanie na potrzeby prowadzenia listy rezerwowej kandydatów odbywa się na podstawie zgody osób, których dane dotyczą;

Dokumentacja kandydatów, którzy w wyniku konkursu zostali umieszczeni na liście rezerwowej przetwarzana jest do czasu ogłoszenia kolejnego konkursu, nie dłużej niż rok. Dokumentacja pozostałych kandydatów przetwarzana jest do dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego. Następnie dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u administratora oraz ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do złożenia wniosku o dostęp do danych, sprostowanie (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenie przetwarzania w przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych lub zasadności ich przetwarzania.

W tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

Administrator nie zamierza ujawniać danych osobowych żadnym odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt. 9 RODO. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności z art. 221 § 1 Kodeksu pracy lub informacji o karalności, jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować przetwarzanych danych osobowych.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Sąd Okręgowy w Lublinie