Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Proszowice

14 dni temu

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Proszowicach

ogłasza nabór na stanowisko:

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Miejsce pracy: Proszowice

SP ZOZ Proszowice, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

 

Główne obowiązki wynikające z Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Proszowicach, w szczególności:
 • Nadzór i bieżąca kontrola nad prawidłową realizacją zadań Głównego Księgowego oraz podległych komórek organizacyjnych: Księgowości Finansowej, Sekcji ds. Budżetowania i Controlingu, Kasy, Sekcji Zamówień Publicznych oraz Sekcji Statystyki Medycznej i Analiz.
 • Bieżące przekazywanie Dyrektorowi szczegółowych informacji odnośnie bieżącej kondycji finansowej Szpitala w ramach prowadzonej sprawozdawczości oraz rachunkowości zarządczej jednostki oraz stanu realizowanych zadań przez nadzorowane komórki organizacyjne, mających wpływ na funkcjonowanie Szpitala oraz podejmowane decyzje przez Dyrektora,
 • Zapewnienie terminowego, prawidłowego, rzetelnego oraz kompleksowego funkcjonowania systemu obiegu informacji ekonomicznych, niezbędnych do planowania działalności finansowo-gospodarczej, podejmowania prawidłowych decyzji i sprawowania kontroli oraz oceny wykonywania zadań gospodarczych.
 • Tworzenie krótkoterminowej i długoterminowej polityki finansowej i inwestycyjnej Szpitala oraz monitorowanie jej realizacji w ramach działań krótko i długoterminowych.
 • Bieżące definiowanie i realizacja działań w zakresie optymalizacji kosztów i przychodów Szpitala, nadzór nad gromadzeniem, przetwarzaniem i przepływem danych finansowych Szpitala oraz zarządzanie płynnością finansową i rentownością Szpitala.
 • Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami.
 • Kontrola prawidłowości zabezpieczenia majątku Szpitala.
 • Opracowanie założeń strategicznych dotyczących restrukturyzacji Szpitala.
 • Organizowanie okresowych kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Szpitala.
Od kandydatów wymagane jest:
 • Wykształcenie wyższe
 • Wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonania obowiązków.
 • Co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
 • Doświadczenie w controlingu i budżetowaniu,
 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu przepisów właściwych dla podmiotów leczniczych prowadzonych w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a w szczególności ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
 • Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu lub nadzorowaniu wykonania audytu finansowego.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych oraz oświadczenie, że nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora.
 • Umiejętności obsługi komputera w środowisku MS Office.
 • Dyspozycyjność.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Doświadczenie pracy w Szpitalu będzie traktowane jako atut.
Wymagane dokumenty:
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, mile widziane referencje
Forma zatrudnienia:
 • Umowa o pracę lub kontrakt menedżerski.

 

Wymagane dokumenty należy składać na adres:


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

Telefon do kontaktu: (12) 386 52 13 Sekcja Kadr i Płac

e-mail: sekretariat@spzoz.proszowice.pl

 

Lub poprzez przycisk aplikowania:

 

 APLIKUJ TERAZ 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Poznaj stanowisko: Dyrektor Finansowy 
Chief Financial Officer, tłumaczony także jako Dyrektor Finansowy, to osoba odpowiedzialna, zgodnie z sugestią zawartą w samej nazwie stanowiska, za koordynowanie i nadzorowanie całokształtu procesów związanych z finansową i administracyjną stroną funkcjonowania firmy, przedsiębiorstwa lub instytucji. Osoba obsadzona na tym stanowisku jest głównym zwierzchnikiem działu księgowości, do jej obowiązków należy ...
Praca Dyrektor Finansowy