Najnowsze oferty pracy

 • Kierownik ds. ofertowania

  ManpowerGroup   Poznań    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  3 dni
  Zadania: Kompleksowe zarządzanie działem wycen; Udział w przygotowaniu wycen i optymalizacji kosztów; Aktywne budowanie relacji handlowych i biznesowych z uczestnikami rynku inwestycyjnego – Klientami, dostawcami, projektantami; Współpraca z pozostałymi jednostkami w organizacji oraz...
 • Koordynator Przygotowania Ofert

  UNIBEP S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Zadaniem zatrudnionej osoby będzie: Przygotowywanie ofert przetargowych oraz koordynacja prac specjalistów ds. ofertowania w zakresie instalacji sanitarnych, Koordynacja pracy zespołu przetargowego pod względem terminowości spływu danych, Analiza dokumentacji technicznej i sporządzanie...
Zobacz więcej ofert pracy
Praca.pl Praca Pomorskie Gdańsk Kierownik Działu Kosztorysów Gdańsk
Zastępca Naczelnika w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów

Zastępca Naczelnika w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Gdańsk, ul. Mostowa 11a
6 800 - 7 100 zł brutto/mies.
kierownik/koordynator
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
17 dni temu

Ogłoszenie numer: 9030262, z dnia 2024-06-05

Wymiar etatu: Pełen etat

Stanowisko: Zastępca Naczelnika

Wydział/Rejon: Wydział Utrzymania Dróg i Mostów

Miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich, 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11a

Termin składania dokumentów: 27-05-2024

Zastępca Naczelnika w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów

Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Mostowa 11a

Nr Ref.: 28/2024

 

Opis stanowiska

 • planowanie i realizowanie zadań związanych z rozliczaniem środków przekazywanych na utrzymanie dróg i mostów,
 • udział w planowaniu, koordynacji i nadzorowaniu przebiegu usług związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych oraz przebiegu robót budowlanych z zakresu utrzymania, remontu i budowy dróg oraz obiektów mostowych,
 • udział w planowaniu, koordynacji i nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg a także pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg,
 • gromadzenie danych o stanie dróg, mostów i przepustów, ich stanie technicznym, przejezdności i ograniczeniu nośności,
 • przygotowywanie materiałów przetargowych i udział w pracach komisji  przetargowych,
 • opiniowanie wniosków o przejazdy nienormatywne,
 • przygotowywanie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.

Wymagania

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe techniczne budownictwo lub transport,
 • minimum czteroletni staż pracy,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • obsługa komputera - MS Office,
 • wymagana znajomość ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane doświadczenie w branży drogowej lub mostowej lub w administracji publicznej jednostki pełniącej funkcję zarządcy dróg lub zarządzającego ruchu,
 • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi,
 • mile widziane uprawnienia budowlane,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań.
Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora*
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

* link do pobrania dokumentów znajduje się na końcu ogłoszenia
UWAGA: Aplikacje bez wszystkich wymaganych dokumentów nie będą uczestniczyły w rekrutacji!

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 • za pomocą przycisku aplikowania,
 • osobiście pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk na kopercie zawierającej dokumenty aplikacyjne należy wpisać numer ogłoszenia,
 • pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do ZDW w Gdańsku),
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,

Oferujemy

Warunki pracy na stanowisku:
 • praca w godzinach: 7.00 - 15.00
 • praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
 • praca częściowo w terenie
 • praca w zespole
 • codzienny kontakt telefoniczny
 • obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach.
Informacje dodatkowe:
 • Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: od 6800 zł do 7100 zł + dodatek funkcyjny do 500zł + dodatek za wysługę lat (przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego).
 • Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.
 • Oferujemy także inne świadczenia związane z pracą przysługujące na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, nagrody i premie oraz bogaty pakiet ZFŚS w postaci „wczasów pod gruszą”, dofinansowania do przedszkoli, bony upominkowe dla dzieci, dodatek rowerowy. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach. Atutem jest duży, dostępny parking.
 • Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.
 • Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.
 • Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 • Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w kwietniu 2024r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.
Link do pobrania dokumentów: https://zdw-gdansk.biuletyn.net/?bip=1&cid=41
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
 

Poznaj

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Podobne oferty

 • Kierownik ds. ofertowania

  ManpowerGroup   Poznań    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  3 dni
  Zadania: Kompleksowe zarządzanie działem wycen; Udział w przygotowaniu wycen i optymalizacji kosztów; Aktywne budowanie relacji handlowych i biznesowych z uczestnikami rynku inwestycyjnego – Klientami, dostawcami, projektantami; Współpraca z pozostałymi jednostkami w organizacji oraz...
 • Koordynator Przygotowania Ofert

  UNIBEP S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Zadaniem zatrudnionej osoby będzie: Przygotowywanie ofert przetargowych oraz koordynacja prac specjalistów ds. ofertowania w zakresie instalacji sanitarnych, Koordynacja pracy zespołu przetargowego pod względem terminowości spływu danych, Analiza dokumentacji technicznej i sporządzanie...