Asystent ds. badań
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
Parzniew
asystent
umowa o pracę
5 dni temu

Ogłoszenie numer: 7901196, z dnia 2023-01-25

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt wykonuje zadania, o których mowa w art. 3 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36).

 

Laboratorium Oceny Mleka KCHZ

Laboratorium Referencyjne z/s w Parzniewie

ul. Przyszłości 1, 05-800 Pruszków


Branża: hodowla zwierząt

Forma zatrudnienia: umowa o pracę


Asystent ds. badań

Miejsce pracy: Parzniew

 

Opis stanowiska

 • oznaczanie parametrów mleka metodami referencyjnymi i automatycznymi,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi badaniami oraz z wyposażeniem pomiarowym i badawczym,
 • kontrola i sprawdzanie stanu technicznego wyposażenia pomiarowo badawczego,
 • współpraca z serwisami firmowymi wyposażenia pomiarowego i badawczego,
 • przygotowanie materiałów odniesienia,
 • nabywanie, przyjmowanie i przechowywanie materiałów pomocniczych,
 • dostarczanie mleka na potrzeby laboratorium.

Wymagania

 • wykształcenie kierunkowe (biologia, biotechnologia, mikrobiologia, technologia żywienia, rolnictwo),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność adaptacji,
 • chęć nauki,
 • komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność,
 • dokładność,
 • dyspozycyjność.

Oferujemy

 • umowę o pracę na czas określony,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,
 • pracę w pełnym wymiarze godzin w systemie dwuzmianowym.

Wymagane dokumenty

 • CV, list motywacyjny.

Termin nadsyłania aplikacji: 15 luty 2023 r.

 

Aplikacje proszę kierować za pomocą przycisku aplikowania.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KRAJOWE CENTRUM HODOWLI ZWIERZĄT W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ


Administratorem danych pozyskanych wyniku odpowiedzi na ogłoszenie jest Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3, 01-142 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest prowadzenie rekrutacji na stanowisko: Asystent w Wydziale Administracji, Planowania i Inwestycji.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Aplikując na dane stanowisko pracy udziela Pan/Pani zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe osób nie wybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia, w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego oraz dane osób, które nie podały wymaganych niniejszym ogłoszeniu informacji- nie będzie dalej przetwarzana i zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskiwanie.

Zasady gromadzenia danych

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 • prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych , co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email kchz@kchz.agro.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@kchz.agro.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Aplikuj szybko
?  Co oznacza „Aplikuj szybko”?
„Aplikuj szybko” oznacza, że jednym kliknięciem zaaplikujesz na ogłoszenie. Pracodawca otrzyma CV użyte przez Ciebie przy wcześniejszym aplikowaniu lub ostatni dodany przez Ciebie plik w Moje CV. Aby skorzystać z funkcji “Aplikuj szybko” musisz być zalogowany.

Poznaj

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt wykonuje zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jednolity ustawy – Dz. U. z 2017 r., poz. 2132), przez:
1) kontrolę:
a) w zakresie prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej oraz hodowli zwierząt i rozrodu,
b) zootechniczną w handlu,
c) sposobu wykorzystania środków pochodzących z dotacji budżetowych przyznanych podmiotom realizującym zadania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej;
2) prowadzenie:
a) laboratorium badania grup krwi,
b) laboratorium referencyjnego badającego mleko w ramach oceny wartości użytkowej bydła, owiec i kóz;
3) współpracę z organizacjami międzynarodowymi działającymi w dziedzinie hodowli, oceny i rozrodu zwierząt gospodarskich.

Podobne oferty