Asystent w I Katedrze i Klinice Kardiologii

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

21 dni temu

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Asystent w I Katedrze i Klinice Kardiologii
Miejsce pracy: Gdańsk

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony do 30.06.2021 r.

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie badań naukowych,
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe,
 • publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach,
 • doskonalenie warsztatu badawczego i dydaktycznego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • opracowywanie programów zajęć,
 • organizacja procesu dydaktycznego,
 • organizacja konferencji i seminariów naukowych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • posiadanie tytułu zawodowego lekarza i stałego prawa wykonywania zawodu,
 • uzyskanego tytułu naukowego doktor nauk medycznych w dziedzinie kardiologia lub genetyka,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B2/C1,
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2 lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe LUB co najmniej 1-rocznego stażu pracy na uczelni wyższej z perspektywą uzyskania stopnia doktora w kolejnych 4 latach LUB zaangażowania w pracę kół naukowych w czasie studiów LUB posiadania predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej poparte pozytywną opinią kierownika.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na okres do 30.06.2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Poznaj stanowisko: Lekarz 
Lekarz jest to osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich - w zakresie swojej specjalizacji. Lekarz może posiadać specjalizację z różnych dziedzin ...
Praca Lekarz