Asystent w Zakładzie Badań nad Jakością Życia

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

2 dni temu

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Asystent w Zakładzie Badań nad Jakością Życia
Miejsce pracy: Gdańsk

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony (24 miesiące)

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie i analiza badań naukowych,
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe,
 • publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach,
 • doskonalenie warsztatu badawczego i dydaktycznego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • opracowywanie programów zajęć,
 • organizacja procesu dydaktycznego,
 • organizacja konferencji i seminariów naukowych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • posiadania tytułu zawodowego magistra psychologii,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. C1,
 • doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim w uczelni wyższej,
 • doświadczenia w zakresie diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w zespołach interdyscyplinarnych,
 • przygotowania pedagogicznego,
 • umiejętności obsługi komputera i znajomości pakietów statystycznych,
 • doświadczenia w zakresie prowadzenia własnych projektów naukowych,
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2 lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe LUB co najmniej 1-rocznego stażu pracy na uczelni wyższej z perspektywą uzyskania stopnia doktora w kolejnych 4 latach LUB zaangażowania w pracę kół naukowych w czasie studiów LUB posiadania predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej popartego pozytywną opinią kierownika.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na okres 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:
 • do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj.
 • posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,
 • nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 wyżej wymienionej ustawy,
 • spełniają wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,
 • oświadczą, że w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.
 • Kandydaci zgłaszający swój udział w konkursie proszeni są o przesyłanie aplikacji (wszystkie wymagane dokumenty) za pomocą przycisku APLIKUJ.
 • termin nadsyłania aplikacji to 05.07.2020 r. godz.23.59 - decyduje data wpływu dokumentów odnotowana przez system rekrutacyjny.
 • wyłoniony kandydat rozpocznie pracę od dnia 01.10.2020 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu dokonywane jest w oparciu o analizę dokumentacji dostarczonej przez kandydatów.
 • wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej GUMed www.praca.gumed.edu.pl.
 • uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.
 • ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego kandydata przez Komisję Konkursową podejmuje Rektor.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
 • wykaz publikacji wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factory i MNiSW, liczba cytowań) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
 • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem,
 • zaświadczenie poświadczające posiadanie wymaganej specjalizacji,
 • potwierdzenie prawa stałego wykonywania zawodu,
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 • inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i kompetencje do prawidłowej realizacji zajęć ze studentami,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez GUMed oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o gotowości wyboru Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jako podstawowego miejsca pracy w rozumieniu ustawy, w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w wyniku rozstrzygnięcia tego postępowania konkursowego.

Wzory podstawowych formularzy, które należy wypełnić, zeskanować i załączyć znajdują się TUTAJ:

https://praca.gumed.edu.pl/21876.html

 APLIKUJ TERAZ 

 

 

Obowiązek informacyjny wobec osób ubiegających się o zatrudnienie
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w 80-210 Gdańsk ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a,
2) Inspektorem Ochrony Danych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jest mgr Piotr Małecki, nr tel. 58-349-10-27,
adres email iod@gumed.edu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez
przepisy prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji,
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 §1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Poznaj stanowisko: Lekarz Psychiatra 
Psychiatria, jako dziedzina medycyny, obejmuje obszarem swych zainteresowań całokształt zaburzeń w funkcjonowaniu psychiki człowieka, a więc najbardziej niematerialnej strony organizmu. Lekarzem, bez względu na posiadaną przez niego specjalizację określa się osobę posiadającą niezbędną wiedzę i kwalifikacje zawodowe, zajmującą się badaniem stanu zdrowia pacjentów, rozpoznawaniem jednostek chorobowych i leczeniem ich lub ...
Praca Lekarz Psychiatra