Asystent w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

5 dni temu

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Asystent w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej
Miejsce pracy: Gdańsk

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony (4 lata)

 

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie badań naukowych,
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe,
 • publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach,
 • doskonalenie warsztatu badawczego i dydaktycznego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • opracowywanie programów zajęć,
 • organizacja procesu dydaktycznego,
 • aktywny udział w konferencjach i seminariach naukowych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • tytuł magistra na kierunku Zdrowie Publiczne,
 • podjętych studiów doktoranckich lub przewodu doktorskiego,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • doświadczenia w pracy dydaktycznej,
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej
  w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2 lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe LUB co najmniej 1-rocznego stażu pracy na uczelni wyższej
  z perspektywą uzyskania stopnia doktora w kolejnych 4 latach LUB zaangażowania w pracę kół naukowych w czasie studiów LUB posiadania predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej poparte pozytywną opinią kierownika.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na okres 4 lat w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 113 ustawy Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce tj.
  • posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,
  • nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 wyżej wymienionej ustawy,
  • spełniają wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,
  • oświadczą, że w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy
   w rozumieniu ustawy.
 • Kandydaci zgłaszający swój udział w konkursie proszeni są o przesyłanie aplikacji (wszystkie wymagane dokumenty) za pomocą przycisku APLIKUJ
 • Termin nadsyłania aplikacji to 3.12.2020 r. godz. 23.59 - decyduje data wpływu dokumentów odnotowana przez system rekrutacyjny.
 • Rozstrzygnięcie konkursu dokonywane jest w oparciu o analizę dokumentacji dostarczonej przez kandydatów.
 • Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej GUMed www.praca.gumed.edu.pl.
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.
 • Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego kandydata przez Komisję Konkursową podejmuje Rektor.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
 • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem,
 • zaświadczenie poświadczające posiadanie wymaganej specjalizacji,
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 • inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i kompetencje do prawidłowej realizacji zajęć ze studentami,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o gotowości wyboru Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jako podstawowego miejsca pracy w rozumieniu ustawy, w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w wyniku rozstrzygnięcia tego postępowania konkursowego.

Wzory podstawowych formularzy, które należy wypełnić, zeskanować i załączyć znajdują się TUTAJ:
https://praca.gumed.edu.pl/21876.html

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Poznaj stanowisko: Wykładowca 
Wykładowca jest pracownikiem naukowym zatrudnionym w murach uczelni wyższej - publicznej lub prywatnej i zajmującym się pracą dydaktyczną w środowisku studentów danej specjalności. Osoba zatrudniona w tym charakterze prowadzi zajęcia dydaktyczne w oparciu o autorski program nauczania obejmujący zagadnienia z danej dziedziny naukowej. Postępy studentów weryfikowane są w oparciu o okresowe formy sprawdzania wiedzy i końcowe ...
Praca Wykładowca