Badacz w projekcie badawczo - rozwojowym

UMK w Toruniu Collegium Medicum im.Ludwika Rydygiera

Bydgoszcz

8 dni temu

Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek,

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

 

Szpital Uniwersytecki nr 1. im. A. Jurasza,

ul. Skłodowskiej – Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

 

zatrudni pracownika na stanowisko:

 

Badacza w projekcie badawczo - rozwojowym

finansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań

i Rozwoju w ramach programu Lider IX

 

Zadania i rola w zespole:
 • Otrzymywanie, modyfikacja i charakterystyka biologicznych rusztowań tkankowych.
Wymagania od kandydata:
 • Doktorat w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie technologii chemicznej, inżynierii materiałowej lub inżynierii biomedycznej.
 • Know-how z zakresu:
  • chemii i technologii polimerów,
  • biomateriałów polimerowych pochodzenia naturalnego oraz metod ich modyfikacji metodami fizycznymi i/lub chemicznymi,
  • doboru, otrzymywania i optymalizacji hydrożeli polimerowych o charakterze biomedycznym,
 • Ponadto kandydat powinien posiadać umiejętność samodzielnego przygotowywania próbek oraz prowadzenia badań właściwości mechanicznych, termicznych (różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC)) oraz analiz morfologii struktury biomateriałów polimerowych z wykorzystaniem mikroskopii optycznej i elektronowej.
 • Od kandydata oczekuje się dużego zaangażowania w pracę zespołową przy interdyscyplinarnym projekcie, umiejętności samodzielnej organizacji pracy, terminowości w wykonywaniu badań, analiz i interpretacji wyników. Mile widziana podstawowa wiedza zakresu badań biomateriałów w warunkach in vitro wg normy ISO 10993-5. Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i w piśmie (reprezentowanie zespołu na konferencjach krajowych i/lub międzynarodowych oraz pisanie prac naukowych dokumentujących postępy w projekcie).
 • Doświadczenie spoza jednostki macierzystej w postaci staży naukowych krajowych i zagranicznych stanowi wartość dodaną. Kandydat powinien posiadać udokumentowany dorobek naukowy w postaci doniesień konferencyjnych z konferencji krajowych i/lub międzynarodowych oraz publikacji naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej

Pisemne oferty na stanowisko badacza należy składać w sekretariacie Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, Banku Komórek i Tkanek w terminie do dnia 22 listopada 2019 r. w Bydgoszczy przy ul. M.Curie-Skłodowskiej 9, I piętro, hol główny szpitala lub na adres e-mail:zmr@cm.umk.pl

 


Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i załączenie poniższej klauzuli (załącznik do ogłoszenia).


Klauzula - załącznik do ogłoszenia

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ulicy Gagarina 11 w 87-100 Toruń (dalej: ADO, UMK).

Pana/Pani uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej realizacji będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO – obowiązek prawny:
  Wynikających z Kodeksu Pracy – przez okres prowadzonej rekrutacji.
 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO – prawnie uzasadniony interes ADO:
  Na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez okres obowiązywania umowy,
  Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej – wieczyście.
  W zakresie umożliwiającym szybki kontakt poprzez wykorzystanie do tego nr telefonu lub poczty e-mail – przez okres trwania rekrutacji.
 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą:
  W zakresie podania wszelkich innych danych osobowych niż te, do których ADO uprawniony jest na innych podstawach.

Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

 1. żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania
 2. żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 3. sprzeciw wobec przetwarzania, przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2 lit. A, a brak ich podania spowoduje niemożliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku lit. C jest dobrowolne.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądy, komornicy w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje w zakresie usług windykacyjnych, prawnych

Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany/a ze stosownym wyprzedzeniem

W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: abi@umk.pl lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.

 

Po zapoznaniu się z treścią powyższej informacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UMK w Toruniu dla celu związanego z rekrutacją na stanowisko badacza.

 

________________________
(data i podpis)

Poznaj

UMK w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy