Dyrektor ds. Technicznych

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

17 godz. temu

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje kandydatów na stanowisko typu

Dyrektor ds. Technicznych
Miejsce pracy: Gdańsk

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obszaru budowlanego, technicznego i gospodarczego Uczelni
 • Nadzór nad projektami inwestycyjnymi od koncepcji, przez projekt do oddania inwestycji do użytku (odpowiedzialność za budżetowanie, planowanie, harmonogramowanie oraz jakość oddawanej do użytku inwestycji),
 • Uczestnictwo w odbiorach technicznych obiektów i urządzeń,
 • Udział w tworzeniu i realizacji projektów rozwoju infrastruktury technicznej Uczelni,
 • Nadzór nad eksploatacją urządzeń technicznych, energetycznych i teletechnicznych oraz budynków (remonty, modyfikacje, przeglądy, współpraca z podwykonawcami),
 • Nadzór nad prawidłową realizacją planu rzeczowo – finansowego i przestrzeganiem limitów w zakresie powierzonych zadań,
 • Zapewnienie właściwego stanu ochrony przeciwpożarowej,
 • Zapewnienie ochrony mienia Uczelni,
 • Współpraca z dostawcami mediów w zakresie zapewnienia ciągłości realizacji dostaw,
 • Nadzór nad prowadzeniem racjonalnej gospodarki energetycznej i wodno-ściekowej w Uczelni,
 • Organizacja pracy działu, w tym zarządzanie ok. 140 osobowym zespołem,
 • Wyznaczanie celów operacyjnych dla Działu,
 • Nadzór i organizacja postępowań przetargowych,
 • Nadzór i organizacja projektów dofinansowanych z instytucji zewnętrznych (dotacje rządowe, unijne etc.),
 • Usprawnianie procesów oraz generowanie oszczędności.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • Wykształcenia wyższego technicznego,
 • Min.10-letniego doświadczenia w branży budowalno-technicznej oraz gospodarczej,
 • Posiadania uprawnień inspektora nadzoru,
 • Znajomości prawa budowlanego i zamówień publicznych,
 • Doświadczenia w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowalnych,
 • Doświadczenia w pracy związanej z eksploatacją obiektów (serwisowanie, remonty, przeglądy),
 • Doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym,
 • Asertywności i komunikatywności na wysokim poziomie,
 • Decyzyjności i umiejętności pracy zespołowej,
 • Znajomości pakietu MS Office,
 • Znajomości metodologii zarządzania projektami,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • Prawa jazdy kat. B.
OFERUJEMY:
 • Umowę o pracę,
 • Benefity dla rodziców,
 • Atrakcje kulturalne i sportowe,
 • Wczasy pod gruszą.
ZASADY APLIKOWANIA:
 • osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) klikając na przycisk APLIKUJ,
 • termin nadsyłania aplikacji to 20.11.2020 r.,
 • aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji,
 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 APLIKUJ TERAZ 

 

Informacja Administratora Danych Osobowych
Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie konkursowe do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu konkursowym w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w (80-210) Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 349 10 27 lub adresem e-mail: iod@gumed.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu konkursu na stanowisko Dyrektor ds. Technicznych.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks Pracy, art. 221 § 1.
5. Podanie przez Panią/ Pana ww. danych osobowych jest konieczne i jest wymogiem ustawowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
f. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Poznaj stanowisko: Dyrektor ds. Technicznych 
Dyrektor do spraw technicznych kontroluje i nadzoruje prace działu do spraw technicznych, którego obowiązki są ściśle uzależnione od rodzaju działalności, jaką dana firma prowadzi. Dyrektor opracowuje procedury wewnętrzne, mające zmaksymalizować efektywność i wydajność prac podległego personelu, a także kontroluje ich skuteczność. Osoba obsadzona na tym stanowisku nadzoruje i koordynuje całokształt procesów, związanych z ...
Praca Dyrektor ds. Technicznych