Dyrektor ośrodka pomocy społecznej

URZĄD MIEJSKI W TOSZKU

Toszek

7 dni temu

URZĄD MIEJSKI W TOSZKU

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Burmistrz Toszka

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne

kierownicze stanowisko urzędnicze:

 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

(1 etat)

 

w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Rynek 11, 44-180 Toszek

w pełnym wymiarze czasu pracy

Dyrektor ośrodka pomocy społecznej
Miejsce pracy: Toszek
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
 • co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1081)
 • znajomość przepisów ustaw:
  • samorządzie gminnym
  • pomocy społecznej,
  • świadczeniach rodzinnych,
  • wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  • pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
  • kodeks postępowania administracyjnego,
  • promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • finansach publicznych,
  • odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • obywatelstwo polskie lub jednego z państw Unii Europejskiej oraz państw, którym
 • na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
 • lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
 • preferowane doświadczenie w pracy na kierowniczym stanowisku,
 • biegła umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office),
 • zdolności analitycznego myślenia, łatwość formułowania myśli na piśmie, umiejętność sprawnej oraz efektywnej organizacji i planowania czasu pracy,
 • wysoka kultura osobista, sumienność, odpowiedzialność, kreatywność, odporność na stres, empatia, umiejętność pracy w zespole.
 Zakres zadań i odpowiedzialności wykonywanych na stanowisku (główne obowiązki):
 • realizowanie celów jednostki i zadań statutowych,
 • zapewnienie właściwej organizacji pracy,
 • kierowanie pracą podległych pracowników, w tym nadzorowanie terminowego i prawidłowego wykonywania przez nich zadań, prowadzonej dokumentacji oraz pracy w terenie, zgodnie
 • z obowiązującymi przepisami prawa, uchwałami rady miejskiej, zarządzeniami i poleceniami burmistrza,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń na podstawie upoważnień burmistrza,
 • prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń objętych działalnością jednostki,
 • organizowanie pracy socjalnej dla wspierania osób i rodzin w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych,
 • prowadzenie analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • praca socjalna skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, gminnych programów pomocy społecznej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii,
 • udzielania informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym,
 • organizowanie, nadzorowanie i rozliczanie prac społecznie użytecznych,
 • prowadzenie gospodarki finansowej jednostki w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych,
 • opracowanie projektu budżetu jednostki oraz czuwanie nad jego realizacją,
 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań objętych działalnością jednostki,
 • współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami, innymi organizacjami i środowiskiem lokalnym.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.bip.toszek.pl ,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; posiadane kwalifikacje zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia zawodowe, jeśli są,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy - świadectwa pracy
 • lub zaświadczenia o zatrudnieniu, a w przypadku trwającego stosunku pracy - oświadczenie kandydata lub zaświadczenie pracodawcy,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, a w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego odpowiednio dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego zgodnie z §1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 64, poz. 539), tj.:
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydanym przez Ministra Sprawiedliwości,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni
 • z praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia
 • 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 723)

 

Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Dokumenty do pobrania: https://bip.toszek.pl/81/117/dokumenty-do-pobrania.html 

Termin i miejsce składania dokumentów:
 

Wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach, opisane „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku”do dnia 21 listopada 2019 r. do godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1, parter).

 

Aplikacje, które wpłyną po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

 

W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Toszku, a nie data stempla pocztowego.

 

Zasady przeprowadzenia procedury naboru

 

Procedura rekrutacyjna obejmuje analizę dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych. W przypadku większej liczby kandydatów przewidziany jest również praktyczny test kompetencji osoby ubiegającej się o zatrudnienie z zakresu przepisów Prawa zamówień publicznych w kontekście procedury udzielania zamówień podprogowych, wiedzy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego oraz zagadnień związanych ze zborowym transportem drogowym.

O terminie i miejscu odbycia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu będą poinformowani telefonicznie lub listownie.

Informacja o wyniku naboru podana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.toszek.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Toszku. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

 

Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
 • umowa o pracę,
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • praca w siedzibie Urzędu (budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów, windy) pomiędzy parterem a piętrami,
 • wyjazdy związane ze szkoleniami oraz podróżami służbowymi,
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
 • praca przy komputerze przez ponad połowę dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca współpracy z innymi komórkami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy,
 • praca o wysokim stopniu samodzielności.
Inne informacje:
 • informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu,
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Poznaj

URZĄD MIEJSKI W TOSZKU

Zadania kierownika placówki są bardzo obszerne, co związane jest z łączeniem funkcji związanych z administrowaniem, edukacją oraz funkcjami menadżerskimi. W przypadku dyrektorów szkół publicznych obowiązki osoby stojącej na czele szkoły wynikają wprost z ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, a także wielu rozporządzeń. Wśród zadań, które są niezależne od statusu placówki, wymienić należy przede ...
Praca Kierownik placówki edukacyjnej