Główny Inżynier ds. Zarządzania Eksploatacją

ENERGA-Operator SA

Gdańsk

15 godz. temu

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny Inżynier ds. Zarządzania Eksploatacją

ENERGA-OPERATOR S.A.


Miejsce pracy: Gdańsk     Nr ref.: 01/MPT/2021     Oferta ważna do: 28.02.2021

REKRUTACJA ZDALNA

 

Jeśli posiadasz:
 • wykształcenie wyższe o profilu elektrotechnika,
 • praktyczną wiedza z zakresu przepisów Prawa Energetycznego, Prawa Budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych w zakresie dotyczącym elektroenergetyki,
 • minimum 5-letnie  doświadczenie w zakresie eksploatacji, budowy lub projektowania infrastruktury elektroenergetycznej,
 • zaświadczenie kwalifikacyjne D b.o.n.,
 • umiejętność formułowania wniosków związanych z weryfikacją procedur i instrukcji,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność rozwiązywania złożonych problemów i wysokie umiejętności analityczne,
 • bardzo dobrą organizację pracy własnej,
 • inicjatywę, angażujesz się w realizowane zadania.
 • zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i chęć rozwijania swoich umiejętności zawodowych,
 • bardzo dobrą organizację pracy,
 • prawo jazdy kategorii B.
a ponadto:
 • realizujesz zadania samodzielnie i skutecznie,
 • biegle posługujesz się MS Excel,
 • cechuje Cię kreatywność.
Ta propozycja jest dla Ciebie!
Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
 • udział w opracowywaniu oraz nadzór nad realizacją zagregowanego w skali Spółki planu rzeczowego i kosztowego prac eksploatacyjnych i remontów pod kątem efektywności kosztowej i terminowości realizacji zadań,
 • udział w opracowywaniu i wdrażanie standardów technicznych urządzeń elektroenergetycznych, instrukcji stanowiskowych eksploatacji obiektów i urządzeń elektroenergetycznych, w tym monitorowanie ich stosowania, oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,
 • odpowiedzialność za realizację analiz technicznych i ekonomicznych funkcjonowania sieci elektroenergetycznej, w tym udział w definiowaniu oraz monitorowanie KPI w zakresie niezawodności sieci,
 • udział w opracowywaniu koncepcji rozwoju sieci WN i SN,
 • udział w procesie uzgodnień wytycznych projektowych, koncepcji technicznych oraz  dokumentacji projektowych dotyczących budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznych,
 • przygotowywanie wymagań technicznych do centralnych zamówień na materiały oraz urządzenia elektroenergetyczne, w tym udział w pracach komisji przetargowych.
Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 01/MPT/2021.”

Co dajemy w zamian:
 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.
Jesteś zainteresowany?

 APLIKUJ TERAZ 

 

Pamiętamy o formalnościach RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455., NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.
 • Nasze dane kontaktowe to: : ENERGA – OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130.
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami. Po wyłonieniu kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę, jego dane przetwarzane będą w związku z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 • Uprawnione organy publiczne,
 • Podmioty dostarczające korespondencję,
 • Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
 • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 • Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
 • Dane zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia danych,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
 • w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poznaj

ENERGA-Operator SA

ENERGA-OPERATOR SA – będąca jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej, działająca w strukturach rozproszonych terytorialnie w północnej i środkowej części kraju, zajmująca się rozwojem i eksploatacją majątku sieciowego oraz zarządzaniem ruchem Sieci Elektroenergetycznej.

Poznaj stanowisko: Inżynier 
Inżynier, w rozumieniu edukacyjnym jest absolwentem wyższej uczelni technicznej. Jest to tytuł ukończenia studiów na politechnice, odpowiadający magistrowi. W rozumieniu zawodowym natomiast inżynier jest specjalistą jednego z odłamów inżynierii. Zawody inżynierskie są wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla ...
Praca Inżynier