Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny księgowy

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Rzeszów

157 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie
Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 20646

Warunki pracy

1) Praca przy monitorze ekranowym : powyżej połowy czasu pracy,
2) Korzystanie z samochodu służbowego : tak,
3) Praca wykonywana na w/w stanowisku ma charakter : administracyjno-biurowy,
4) Nie występuje praca na wysokości: tak,
5) Występują okresowe wyjazdy służbowe ,
6) Wyposażenie podstawowe na stanowisku pracy:
(komputer -tak, drukarka- tak, kserokopiarka - tak, niszczarka dokumentów - tak, telefon fax
tak.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Dane dotyczące budynku w którym mieści się komórka organizacyjna do której prowadzony jest nabór
- Wejście główne do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- Budynek w którym mieści się komórka organizacyjna jest:
- Piętrowy, pomieszczenia Głównego Księgowego zlokalizowane są na parterze budynku
( proszę podać na którym piętrze zlokalizowane są pomieszczenia komórki organizacyjnej i wykonywana jest praca),
- Budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się (wąskie ciągi komunikacyjne / brak podjazdu / schody przy wejściu do budynku, ilość stopni - 2),
- Budynek nie posiada windy i ciągi pieszych nie są przystosowane dla osób
niepełnosprawnych,
- Pomieszczenia sanitarno-higieniczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- Przy budynku jest miejsce parkingowe.

Zakres zadań

 • Prowadzi księgi rachunkowe WIJHARS w szczególności: o Dekretuje dowody księgowe zgodnie z Zakładowym Planem Kont w celu klasyfikacji zdarzeń gospodarczych i prawidłowego zaewidencjonowania dokonanych operacji gospodarczych do ksiąg rachunkowych. o Księguje operacje gospodarcze na podstawie dowodów księgowych w komputerowym systemie finansowo-księgowym w celu uzyskania bieżącej informacji o dokonanych zdarzeniach gospodarczych, o poniesionych wydatkach i osiągniętych dochodach o Dokonuje kontroli merytorycznej dokumentów w celu sprawdzenia legalności, zgodności z zawartymi umowami, zgodności z preliminarzem wszystkich operacji gospodarczych w Inspektoracie, (50% czasu pracy) -samodzielna realizacja zadania.
 • Sporządza plany finansowe, sprawozdania z dochodów i wydatków Wojewódzkiego Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami- samodzielna realizacja zadania (10 % czasu pracy) - samodzielna realizacja zadania.
 • Sprawdza rzetelność i poprawność zapisów księgowych ujętych w księgach rachunkowych poprzez: o Uzgadnianie obrotów kont analitycznych z kontami syntetycznymi oraz uzgadnianie i analiza obrotów i sald kont rozrachunkowych w celu uzyskania bieżącej informacji o zobowiązaniach i należnościach WIJHARS, o Uzgadnianie poniesionych wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej z kontami kosztowymi w celu wyeliminowania ewentualnych niezgodności oraz uzyskania prawidłowej informacji do sporządzania w terminie analiz i sprawozdań z wykonywania budżetu, (15% czasu pracy) - samodzielna realizacja zadania.
 • Obsługuje specjalistyczne programy: Trezor, Buza, Bankowość elektroniczna (NBP), Płatnik, finansowo-księgowy, e-Dok - samodzielna realizacja zadania (10 % czasu pracy) - samodzielna realizacja zadania.
 • Sporządza decyzje budżetowe, pisma dotyczące przesunięć w planie wydatków do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, opracowuje odpowiedzi na przychodzące z PUW pisma - samodzielna realizacja zadania (5 % czasu pracy) - samodzielna realizacja zadania.
 • Prowadzi ewidencję syntetyczną i analityczną wartości majątku środków trwałych i pozostałych środków trwałych - samodzielna realizacja zadania (5 % czasu pracy) - samodzielna realizacja zadania.
 • Prowadzi windykacje należności dla WIJHARS - samodzielna realizacja zadania (5 % czasu pracy) - samodzielna realizacja zadania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Wykształcenie: według odrębnych przepisów, określonych w ustawie o finansach publicznych,
tj. spełnienie jednego z poniższych warunków:
• ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
• ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej
6-letnią praktykę w księgowości,

• jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

• posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.


doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego Doświadczenie zawodowe jak w pozycji " WYKSZTAŁCENIE"
 • Inne kompetencje : znajomość przepisów prawnych: • Ustawy o rachunkowości, • Ustawy o finansach publicznych, • Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B - prowadzenie samochodu służbowego, obsługa komputera, obsługa programów: Trezor, Buza, Płatnik, NBP.

Poznaj stanowisko: Główny Księgowy

Główny Księgowy jest to jedna z najważniejszych osób w firmie. Pracownik ten odpowiada za prezentowanie w sprawozdaniach - wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych oraz za organizację, koordynację, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy, a także za pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem prawa podatkowego w przedsiębiorstwie. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku ...
Główny Księgowy Praca Główny Księgowy

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (763)
Wałbrzych (42)
Legnica (67)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (158)
Toruń (78)
Lubelskie:
Lublin (110)
Chełm (18)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (905)
Tarnów (31)
Nowy Sącz (33)
Mazowieckie:
Warszawa (1852)
Radom (58)
Płock (35)
Opolskie:
Opole (116)
Nysa (18)
Podkarpackie:
Rzeszów (95)
Przemyśl (16)
Podlaskie:
Białystok (79)
Suwałki (26)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (366)
Gdynia (133)
Słupsk (37)
Śląskie:
Katowice (440)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (77)
Elbląg (24)
Ełk (12)
Wielkopolskie:
Poznań (525)
Kalisz (49)
Konin (36)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (260)
Koszalin (60)
Kołobrzeg (22)
Auchan (113)
Tesco (507)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (20)
STRABAG (11)
ABB (60)
Accenture (175)
Luxoft (140)
PKO BP (326)
KPMG (33)
Orange (23)
IKEA (5)
Budimex (20)

Rekrutują z Praca.pl