Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach

Krapkowice

95 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Krapkowice
Ogłoszenie o naborze Nr 51015

Warunki pracy

- stres związany z wykonywaniem czynności pod presją czasu;
- miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
- miejsce pracy zlokalizowane na II piętrze w budynku trzypiętrowym

Zakres zadań

 • prowadzenie rachunkowości inspektoratu
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • opracowanie planów finansowych jednostki, realizacja planu finansowego w układzie tradycyjnym i zadaniowych
 • ewidencja i prowadzenie spraw majątku trwałego zakładu
 • prowadzenie spraw płacowych pracowników inspektoratu
 • sprawozdawczość budżetowa i zadaniowa, obsługa finansowo-księgowa, sprawozdawczość dla potrzeb WIW, GIW
 • przygotowywanie projektów, procedur i przepisów wewnętrznych z zakresu spraw finansowo-księgowych i kontroli zarządczej
 • umiejętność obsługi programu PROGMAN , PŁATNIK , TREZOR

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie średnie policealne lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w jednostce budżetowej, ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie , ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, lub jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów .
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w jednostce budżetowej
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, płac i ubezpieczeń społecznych
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi go spodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Główny Księgowy 
  Główny Księgowy jest to jedna z najważniejszych osób w firmie. Pracownik ten odpowiada za prezentowanie w sprawozdaniach - wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych oraz za organizację, koordynację, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy, a także za pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem prawa podatkowego w przedsiębiorstwie. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku ...
  Praca Główny Księgowy