Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor ochrony środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Olsztyn i teren woj. warmińsko-mazurskiego

228 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony środowiska
Miejsce pracy: Olsztyn i teren woj. warmińsko-mazurskiego
Ogłoszenie o naborze Nr 29622

Warunki pracy

-praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera
i urządzeń biurowych; praca w terenie (w różnych warunkach architektonicznych i pogodowych); prowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz warunków określonych w decyzjach administracyjnych; obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.
-występują bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych; brak wind i podjazdów dla osób poruszających się na wózkach; brak oznaczeń dla osób niewidomych; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomych, niedosłyszącym oraz głuchoniemym; budynek i otoczenie budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody oraz przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska
 • Prowadzi postępowania administracyjne, w związku z naruszeniem warunków ochrony środowiska, przygotowując zarządzenia pokontrolne i dokumentację potrzebną do wydawania decyzji administracyjnych oraz kontroluje ich realizację
 • Nakłada grzywny w drodze mandatu karnego za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz wnioskuje o ukaranie w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku do sądów
 • Wnioskuje o podjęcie decyzji wstrzymującej działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska
 • Sporządza zawiadomienia do prokuratury w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa
 • Podejmuje decyzje dotyczące potrzeby wykonania właściwych badań i nadzoruje pobór prób przez laboratorium
 • Konsultuje, pod względem merytorycznym oraz analizuje i ocenia wyniki badań i pomiarów
 • Prowadzi działania wynikające z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość ustawy Prawo Ochrony Środowiska
 • znajomość ustawy Prawo Wodne
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw i umiejętność ich stosowania
 • znajomość zagadnień związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków oraz funkcjonowaniem ekosystemów wodnych
 • umiejętność obsługi komputera: programów Office, internetu
 • wysoka sprawność fizyczna (obsługiwanie ciężkiego sprzętu terenowego pomiarowego, wspomagającego działania kontrolne)
 • dyspozycyjność (możliwość pracy w nietypowych godzinach i w godzinach nadliczbowych)
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji
 • komunikatywność
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • odpowiedzialność i umiejętność współpracy z zespołem
 • umiejętność prowadzenia pojazdów (prawo jazdy kat. B)
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Poznaj stanowisko: Inspektor Ochrony Środowiska

Inspektor ochrony środowiska to osoba działająca z upoważnienia Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i zajmuje się kontrolowaniem przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska na podległym obszarze. Obecnie regulacje te obejmują zarówno prawo wewnętrzne jak i unijne dyrektywy w tym zakresie. Inspektor ochrony środowiska prowadzi terenowe inspekcje, mające na celu ...
Inspektor Ochrony Środowiska Praca Inspektor Ochrony Środowiska

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (766)
Wałbrzych (49)
Legnica (100)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (229)
Toruń (144)
Lubelskie:
Lublin (261)
Chełm (27)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (932)
Tarnów (57)
Nowy Sącz (77)
Mazowieckie:
Warszawa (2294)
Radom (170)
Płock (117)
Opolskie:
Opole (220)
Nysa (74)
Podkarpackie:
Rzeszów (150)
Przemyśl (39)
Podlaskie:
Białystok (136)
Suwałki (44)
Łomża (17)
Pomorskie:
Gdańsk (469)
Gdynia (212)
Słupsk (75)
Śląskie:
Katowice (556)
Częstochowa (156)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (134)
Elbląg (102)
Ełk (75)
Wielkopolskie:
Poznań (706)
Kalisz (77)
Konin (39)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (336)
Koszalin (67)
Kołobrzeg (44)
Auchan (156)
Tesco (71)
Inditex (33)
Leroy Merlin (127)
Bricoman (10)
STRABAG (11)
ABB (12)
Accenture (264)
Carrefour (81)
PKO BP (315)
PwC (31)
KPMG (44)
Orange (19)
IKEA (20)
Budimex (50)

Rekrutują z Praca.pl