Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor ochrony zabytków
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
Gdańsk
14 dni temu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 84247

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
· praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
· na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
· praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
· większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
· podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,
· pokój biurowy mieści się na IV piętrze budynku,
· brak podjazdów, toalety i przejścia niedostosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji, postanowień i opinii dotyczących wpisu lub odmowy wpisu zabytku do rejestru zabytków poprzez szczegółową analizę spraw, gromadzenie niezbędnych dokumentów historycznych, architektonicznych i konserwatorskich w celu realizacji zadań nałożonych przez WKZ jako organ I instancji oraz rzetelnego prowadzenia rejestru zabytków oraz prowadzi inspekcje konserwatorskie zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz zabytków figurujących w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz nie wpisanych do rejestru a wnioskowanych o wpis, pod kątem oceny wartości zabytkowych, oceny zachowania zabytku oraz oceny jego substancji zabytkowej, sporządza protokoły pokontrolne w celu aktualizacji rejestru zabytków nieruchomych i sporządza dokumentację fotograficzną w celu aktualizacji WEŹ.
 • prowadzi i na bieżąco aktualizuje wojewódzką ewidencję zabytków poprzez weryfikację danych dotyczących obiektów wpisanych , danych adresowych obiektów przewidzianych do umieszczenia w WEŹ w celu dostarczenia aktualnych informacji oraz monitorowania stanu obiektów nieruchomych.
 • udziela informacji o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych i wydaje zaświadczenia dotyczące statusu prawnego obiektów wpisanych do rejestru zabytków i WEŹ , weryfikuje zapisy w księgach wieczystych pod kątem obciążeń z tytułu wpisu zabytku do rejestru zabytków
 • prowadzi zasób kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych , znajdujących się w zasobach WUOZ, aktualizuje dane w oparciu o pozyskany materiał fotograficzny, kartograficzny i ikonograficzny, przygotowuje wykaz brakujących kart ewidencyjnych oraz kart niezbędnych do wykonania, opracowuje plany rzeczowo-finansowe Urzędu w zakresie dokumentacji ewidencyjnej zabytków nieruchomych w celu zapewnienia aktualnej informacji na temat zabytków.
 • prowadzi zbiór decyzji w formie tradycyjnej i zdigitalizowanej w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego oraz prowadzi księgi rejestru zabytków nieruchomych w formie nadanej ropzorządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w wersji elektronicznej.
 • prowadzi bazy danych dot. Obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych , na bieżąco je aktualizuje i uzupełnia dane dot. Właścicieli i użytkowników obiektów w celu zapewnienia aktualnych danych
 • opiniuje wykazy Gminnych Ewidencji Zabytków oraz programy opieki nad zabytkami poprzez ich weryfikację w oparciu o przeprowadzone lustracje terenowe oraz ocenę merytoryczną
 • opracowuje i przygotowuje materiał odwoławczy na skargi, odwołania i zażalenia dotyczące prowadzonych postępowań dotyczących wpisów do rejestru zabytków, poprzez przyjęcie trybu realizacji zadań, szczegółową analizę wniosków, gromadzenie niezbędnych dokumentów oraz opracowywanie projektów pism, w celu udzielania odpowiedzi do organu wyższej instancji
 • prowadzi pod względem formalnym skreślenia z rejestru zabytków poprzez zebranie kompletu dokumentów w celu przekazania do organu wyższej instancji
 • przygotowuje do publikacji decyzje o wpisie do rejestru zabytków w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w celu realizacji obowiązku ustawowego
 • przygotowuje wnioski w sprawach dotyczących ustanowienia Kandydata społecznym opiekunem zabytków
 • przygotowuje wnioski o przyznanie odznaki „ za opiekę nad zabytkami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu historii, konserwatorstwa, historii sztuki i architektury
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca w zawodzie
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • ustawa o opłacie skarbowej
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera