Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach
Kielce
praca stacjonarna
134 dni temu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach
Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 120488

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu i w terenie, praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie. Kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu. Stres związany z obsługą klientów.

Zakres zadań

 • Prowadzanie inspekcji przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w celu określenia stanu zachowania, sposobu użytkowania, stanu prawno-własnościowego zabytkowych zespołów dworsko i pałacowo-parkowych, cmentarzy, jak również ocena stanu zdrowotnego zabytkowej zieleni oraz rozpoznania gatunkowego drzew i krzewów w stanie bezlistnym i ulistnionym
 • Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń, pozwoleń, opinii i innych pism z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami dotyczących zieleni znajdującej się w zabytkowych układach urbanistycznych, w zespołach dworsko i pałacowo parkowych oraz cmentarzach.
 • Opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich w przypadku podejmowania inwestorskich działań na wniosek inwestorów lub z urzedu.
 • Konsultowanie projektów, programów i zamierzeń inwestycyjnych dotyczących zieleni znajdującej się w zabytkowych układach urbanistycznych, w zespołach dworsko i pałacowo parkowych.
 • Nadzór z ramienia urzędu nad prowadzonymi pracami rewaloryzacyjnymi i rewitalyzacyjnymi. Udział w dokonywaniu odbioru prac na podstawie decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 • Współpraca z organami ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, organizacjami, instucjami, fundacjami i innymi jednostkami z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu: architektura krajobrazu, kształtowanie i ochrona krajobrazu, agroleśnictwo, leśnictwo, ochrona przyrody,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość obowiązujących ustaw i rozporządzeń : o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie przyrody, o planowaniu przestrzennym
 • kodeksu postępowania administracyjnego
 • prawo budowlane
 • o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakrei dróg publicznych
 • w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy.
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa, analitycznego myślenia, obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe