Inspektor / Specjalista ds. Operacyjnych

ENERGA Obrót S.A.

Gdańsk

1 dzień temu

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:


Inspektor / Specjalista ds. Operacyjnych

Energa Obrót S.A.

 

Komórka organizacyjna: Dział Operacyjny Handlu Hurtowego


Miejsce pracy: Gdańsk
Numer referencyjny: ZZL/WORP/2018/0060
 
Oczekiwania wobec kandydatów:
 • wykształcenie wyższe; energetyka, prawo, finanse, administracja;
 • min. roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • znajomość regulacji prawnych z obszarów umów handlowych;
 • umiejętność poszukiwania informacji i interpretacji przepisów w zakresie prawa energetycznego;
 • znajomość zasad i przepisów w zakresie rachunkowości i podatków;
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów biurowych i aplikacji pakietu Microsoft Office, w tym
 • MS Excel – poziom zaawansowany;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;
 • komunikatywność;
 • zdolności analityczne i szybkiego uczenia;
 • zaangażowanie, inicjatywa, samodzielność i kreatywność w sposobie realizacji zadań.
Zakres obowiązków:
 • obsługa umów w zakresie handlu energią elektryczną, instrumentami pochodnymi oraz gazem;
 • rozliczanie i fakturowanie należności wynikających z zawartych kontraktów w zakresie handlu energią elektryczną, instrumentami pochodnymi energii elektrycznej oraz gazem;
 • obsługa kompensat, cesji wierzytelności;
 • monitorowanie należności Spółki w zakresie handlu hurtowego;
 • obsługa raportów w zakresie obrotu poza granicami kraju w celu weryfikacji księgowań;
 • przygotowywanie i monitorowanie przepływów finansowych w zakresie handlu hurtowego;
 • przygotowywanie wymaganych zestawień dotyczących zakupu-sprzedaży energii elektrycznej i gazu.
Oferujemy:
 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę;
 • atrakcyjne warunki finansowe;
 • umowa o pracę na zastępstwo za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej;
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji do dnia 24 listopada 2019 roku za pomocą przycisku

 

  

 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO):

Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa Obrót SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472.
Nasze dane kontaktowe to: [obrot@energa.pl], 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472

Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-obrot@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: Uprawnione organy publiczne, Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., na podstawie wewnętrznych umów, Podmioty dostarczające korespondencję, Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona dodatkowa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych pod kątem innych prowadzonych w Grupie Energa procesów rekrutacyjnych, wtedy dane zniszczone zostaną po okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Informujemy o przysługującym prawie do: dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgód, usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższa zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;

Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje usunięcie danych osobowych po okresie 3 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji oraz nieuwzględnienie aplikacji kandydata w innych procesach rekrutacyjnych.

Zgoda (3) – Prosimy o nie przesyłanie nam danych szczególnej kategorii. Są to dane określone w art.9 ust. 1 RODO dotyczące między innymi stanu zdrowia, niepełnosprawności czy działalności związkowej. Jednak w przypadku przesłania nam takich danych prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w okresie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku braku takiej zgody dane te zostaną zanonimizowane.

ZGODY:
(1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Obrót SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji”
(2) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Obrót SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472, w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji pod kątem innych procesów rekrutacyjnych w Grupie Energa”
(3) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, o których mowa w art.9 ust. 1 RODO (np. danych o stanie zdrowia, niepełnosprawności czy przynależności związkowej) pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Obrót SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji bądź 6 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych pod kątem innych procesów rekrutacyjnych w Grupie Energa.”

Poznaj

ENERGA Obrót S.A.

ENERGA OBRÓT S.A., prowadzi handel na krajowym i międzynarodowym hurtowym rynku energii elektrycznej oraz sprzedaż energii klientom indywidualnym i biznesowym. Jest solidnym i odpowiedzialnym partnerem, który w imieniu klienta dba o jego sprawy, wpływa na utrzymanie długofalowych oraz partnerskich relacji.

Specjalista do spraw obsługi rachunków jest odpowiedzialny za szereg czynności, związanych z możliwie najbardziej wydajną organizacją funkcjonowania rachunków klientów banku. W tym zakresie podstawowe czynności specjalisty to dokonywanie procedury otwierania i zamykania rachunków, oraz bieżący ich nadzór. Specjalista ds. obsługi rachunków to także osoba, do której zadań należy ...
Praca Specjalista ds. Obsługi Rachunków