Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Rzeszów

7 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 61044

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy czasu pracy
Korzystanie z samochodu służbowego
Praca wykonywana na w/w stanowisku ma charakter: biurowo- terenowy
Występuje praca na wysokości
Występują częste (min. kilka razy w tygodniu ) wyjazdy służbowe
Wyposażenie podstawowe na stanowisku pracy: komputer , drukarka , kserokopiarka , niszczarka dokumentów , telefon ,fax
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• Wejście główne do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych
• Budynek, w którym mieści się komórka organizacyjna jest:
piętrowy - 2 - kondygnacyjny , pomieszczenia Wydziału Kontroli zlokalizowane są na 1 piętrze. Ze względu na brak podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych.
• Budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się brak podjazdu/schody przy wejściu do budynku - ilość stopni: 2
• Budynek nie posiada windy i ciągi pieszych nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
• Pomieszczenia sanitarno-higieniczne - nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
• Przy budynku jest miejsce parkingowe.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących , niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2600,00 zł brutto
Nabór w celu zastępstwa

Zakres zadań

 • Kontroluje jakość handlową artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadających obowiązującym przepisom prawa i deklaracji producenta - samodzielna realizacja zadania
 • Ocenia jakość handlową artykułów rolno-spożywczych na wniosek przedsiębiorcy oraz wydaje Świadectwo Jakości Handlowej w celu potwierdzenia deklarowanej jakości artykułu – samodzielna realizacja zadania
 • Wykonuje zadania określone w przepisach o nawozach i nawożeniu, o organizacji rynków rolnych, o rolnictwie ekologicznym, o rejestracji i o ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych w celu wyeliminowania z rynku produktów zafałszowanych oraz o niewłaściwej jakości - samodzielna realizacja zadania
 • Sporządza protokoły i inną dokumentację z przeprowadzonych kontroli lub ocen jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi w celu udokumentowania wyników kontroli lub ocen – samodzielna realizacja zadania
 • Opracowuje informacje o wynikach kontroli w celu sporządzenia sprawozdawczości dla jednostek nadrzędnych - samodzielna realizacja zadania
 • Przygotowuje projekty dokumentów w celu prowadzenia postępowania administracyjnego przez Wojewódzkiego Inspektora - samodzielna realizacja zadania
 • Kontroluje artykuły rolno - spożywcze i środki produkcji pochodzenia krajowego w zakresie: jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę oraz warunków ich składowania i transportu w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno - spożywczych nieodpowiadających obowiązującym przepisom i deklaracji producenta- samodzielna realizacja zadania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość: Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/W i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego , ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych Word, Excel, PowerPoint, Outlook
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie uprawnień do kierowania samochodem osobowym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia w zakresie prawa jazdy( samochodu osobowego Kategorii B)
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-24 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie
  35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 46, pok. nr 3
  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
  „Oferta dotyczy naboru na stanowisko Inspektor - ogłoszenie nr 61044”.

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:


  - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów;
  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o służbie cywilnej;
  - w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa, proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty;
  - Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata i po tym okresie  komisyjnie niszczone;
  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie w zakresie procesu rekrutacji oraz utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych;
  - w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa;
  przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
  2. sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
  3. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  - podanie danych osobowych przez osobę przystępującą do naboru jest dobrowolne, bez podania wymaganych danych osobowych udział w naborze nie będzie możliwy;
  - Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;
  - Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
  - Inspektor ochrony danych w WIJHARS w Rzeszowie jest dostępny pod adresem mail: nadzor_rzeszow@ijhars.gov.pl, tel. 17 853 34 38, do którego można kierować pytania, wnioski i żądania w sprawach ochrony danych osobowych.

  Poznaj stanowisko: Inspektor weterynaryjny 
  Nadrzędnym zadaniem inspektora weterynaryjnego jest ochrona zdrowia publicznego. Jego najważniejsze zadania to ochrona zdrowia zwierząt, a także kontrola bezpieczeństwa różnorodnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Jest to stanowisko bardzo odpowiedzialne. Wymaga od kandydatów dużej wiedzy, dokładności, odporności na stres i dyspozycyjności. W trudnych przypadkach działania inspektorów może wspierać ...
  Praca Inspektor weterynaryjny