Inspektor
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Gdańsk
6 dni temu
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 101211

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • wysiłek fizyczny

 • zagrożenie korupcją

 • pernamentna obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,

 • pokój biurowy mieści się na parterze wielokondygnacyjnego budynku,

 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • Sprawdza kompletność, prawidłowość wypełnienia wniosku paszportowego i załączonych dokumentów z informacjami zawartymi w bazie danych Centralnej Ewidencji Wydanych i Utraconych Paszportów;
 • Potwierdza dane osobowe posiadacza paszportu (m.in. na podstawie dowodu tożsamości i pobrania odcisków palców);
 • Wprowadza do rejestrów informacje o spersonalizowanych paszportach na podstawie wykazów;
 • Włącza do zbioru kartotecznego wnioski po wydaniu paszportów z wykazów sporządzonych w O/Paszportów lub w Terenowych Punktach Paszportowych;
 • Stale monitoruje zasoby kartoteki wniosków paszportowych poprzez wprowadzenie informacji o zgonach obywateli, odnotowuje utraty i nadania obywatelstwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o dokumentach paszportowych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, instrukcji kancelaryjnej
 • Znajomość rozporządzeń: w sprawie dokumentów paszportowych oraz w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
  • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • W przypadku przekazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność konieczne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2022-07-04 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  Punkt przyjęć korespondencji w holu budynku Urzędu przy wejściu „B”
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk
  Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: 55/22.

  Dokumenty można składać elektronicznie wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu utworzoną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

  Zasady dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych dostępne są na stronie BIP urzędu w zakładce „Dla klienta > Doręczanie dokumentów elektronicznych”.

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Przed przystąpieniem do procesu naboru proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

  Podobne oferty