Kwestor

Uniwersytet Morski w Gdyni

Gdynia

3 dni temu

Ogłoszenie numer: 2756441, z dnia 2019-11-11

 

Uniwersytet Morski w Gdyni poszukuje

Kandydata/Kandydatkę na stanowisko:

Kwestor

Miejsce pracy: pomorskie / Gdynia

 

Opis stanowiska

 • pełnienie funkcji głównego księgowego Uczelni,
 • odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości Uczelni i prawidłowe zamykanie okresów sprawozdawczych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami prawa bilansowego,
 • nadzór nad opracowaniem i realizacją planu rzeczowo – finansowego Uczelni,
 • organizacja obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
 • wykonywanie dyspozycji środków pieniężnych,
 • nadzorowanie pracy Kwestury,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT) zgodnie z przepisami prawa podatkowego,
 • sporządzanie raportów dla potrzeb właściwych ministerstw (MGMiŻŚ, MNiSW),
 • współpraca z audytorami zewnętrznymi oraz instytucjami, które nadzorują działalność Uczelni,
 • współpraca z bankami,
 • przygotowywanie prognoz i analiz finansowych,
 • współpraca z władzami uczelni i raportowanie swoich działań,
 • odpowiedzialność za rozliczanie finansowe projektów unijnych prowadzonych przez Uczelnię, grantów, dotacji,
 • kontrola wewnętrzna wydatków na Uczelni i w podległych działach.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • min. 8 lat pracy, w tym min. 4 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 • min. 4 lata pracy w księgowości lub certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów lub wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 •  brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • min. 3 lata doświadczenia w prowadzeniu księgowości i finansów uczelni publicznej bądź jednostce sektora finansów publicznych,
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych, a w szczególności uczelni publicznych,
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych, systemów klasy ERP (dodatkowy atut – Simple ERP) oraz systemów elektronicznego obiegu dokumentów,
 • rzetelność, sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • wysokie standardy etyczne,
 • inicjatywa w działaniu i rozwiązywaniu potencjalnych problemów,
 • zdolności organizacyjne i otwartość na zmiany,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • umiejętności kierownicze – w szczególności organizowania pracy, dostrzegania potrzeb i motywowania zespołu podległych pracowników.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Jednostka/komórka organizacyjna: Pion Rektora

Przewidywana data zatrudnienia: grudzień 2019 r.

Dokumenty: CV należy składać na adres:

 rekrutacja@praca.umg.edu.pl

 (podając w tytule nazwę stanowiska) w terminie do 17 listopada 2019 r.

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

 

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) jest kontynuatorem tradycji i następcą prawnym Szkoły Mor­skiej utworzonej 17 czerwca 1920 roku w Tczewie, a także: polskich szkół morskich w Londynie i Southampton, kształcących kadry morskie w czasie II wojny światowej, a następnie Państwowej Szkoły Morskiej, Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego i Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie inżynierskim i magisterskim. Uczelnia umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej oraz różnego rodzaju kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne.

Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą Uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich, jak i lądowych.

Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną na 9 kierunkach studiów, w 42 specjalnościach. Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania, a Wydział Elektryczny, Wydział Nawigacyjny i Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa dodatkowo prawa habilitowania.

Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa wiedzę ok. 5 tysięcy studiujących. Nauczaniem studentów zajmuje się wszechstronnie wykształcona kadra naukowców – nauczycieli akademickich, gwarantująca najwyższy poziom dydaktyczny.

Uczelnia spełnia światowe wymogi w zakresie kształcenia oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW, a System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normą ISO 9001:2008 i obejmuje całą działalność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. O wysokiej randze naszej Uczelni świadczy również jej członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uczelni Morskich (IAMU).

Poznaj stanowisko: Główny Księgowy 
Główny Księgowy jest to jedna z najważniejszych osób w firmie. Pracownik ten odpowiada za prezentowanie w sprawozdaniach - wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych oraz za organizację, koordynację, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy, a także za pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem prawa podatkowego w przedsiębiorstwie. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku ...
Praca Główny Księgowy